I. Hotararea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Conform H.G. nr. 937/2018, salariul minim de baza minim brut pe tara, garantat la plata, se majoreaza de la suma de 1900 lei la suma de 2080 lei, cu exceptia personalului incadrat pe functii pentru care se prevedere nivelul de studii superioare, cu vechime de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, pentru care salariul de baza minim brut va fi de 2350 lei.

Majorarea salariala obligatorie va interveni incepand de la 01.01.2019.

H.G. nr. 937/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1045/10.12.2018.

II. Legea nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 pentru unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Prin intermediul Legii nr. 297/2018, sistemul national electronic prin care se asigura publicitatea mobiliara este redenumit din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare („A.E.G.R.M.”) in Registrul National de Publicitate Mobiliara („R.N.P.M.”).
In R.N.P.M. se vor inregistra actele si operatiunile juridice care, pana in prezent, se inscriau in A.E.G.R.M.: avizele de ipoteca asupra bunurilor mobile, conform dispozitiilor Codului civil (Legea nr. 287/2009), avize de fiducie si de creante securizate, obligatiuni ipotecare, etc. Aceste inregistrari se realizeaza numai prin intermediul operatorilor autorizati si a agentilor lor imputerniciti. De asemenea, prin intermediul operatorilor si a agentilor se realizeaza copii certificate ale inregistrarilor efectuate.
Potrivit expunerii de motive a acestui act normativ, modificarea dispozitiilor O.G. nr. 89/2000 era necesara pentru eficientizarea sistemului de publicitate mobiliara, din care mentionam armonizarea cu dispozitiile Noului Cod civil, ale Noului Cod de procedura civila si ale Noului Cod de procedura penala, pentru reglementarea formarii profesionale a personalului specializat care deserveste activitatea de inscriere in A.E.G.R.M., inlocuirea denumirii de A.E.G.R.M. cu Registrul National de Publicitate Mobiliara sau modificarea sistemului actual de asigurare profesionala astfel incat sa acopere activitatea de operare in A.E.G.R.M.
In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 297/2018, Ministerul Justitiei va emite ordinul de aprobare a a noilor formulare de aviz si a instructiunilor de completare a acestora, iar in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 297/2018, Guvernul Romaniei va adopta, prin hotarare, Regulamentul privind organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara. Pana la emiterea respectivelor ordine/hotarari, se vor utiliza actualele avize de inscriere in A.E.G.R.M.
Legea nr. 297/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1040/07.12.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Ordinul B.N.R. nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
Potrivit acestui act normativ, incepand cu data de 01.01.2019, institutiile de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata exercitate de B.N.R. potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul B.N.R. nr. 5/2013, au obligatia de a mentine, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, in conditiile reglementate de art. 276-277 si art. 288-289 din Regulamentul B.N.R. nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tot incepand cu data de 01.01.2019, institutiilor de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii numai pe baza individuala exercitate de B.N.R., le revine obligatia de a mentine, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, in conditiile prevazute de art. 277 si art. 288-289 din Regulamentul B.N.R. nr. 5/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modul de calcul a nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic este reglementat de metodologia cuprinsa in anexa Ordinului B.N.R. nr. 8/2018.

Ordinului B.N.R. nr. 8/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1031/05.12.2018 si, de la data intrarii sale in aplicare, se va abroga Ordinul B.N.R. nr. 4/2018.

IV. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”
O.U.G. nr. 104/2018 aproba Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, prin care se infiinteaza conturi speciale de economisire sub forma de depozit, denumite conturi individuale de economii Junior Centenar.
Aceste conturi vor fi deschise, in mod automat, la unitatile Trezoreriei Statului, pe numele fiecarui minor. Titularii acestor conturi (minorii) vor beneficia de o prima anulara de 600 lei, pana la implinirea varstei de 18 ani, cu conditia ca in fiecare an sa fie depusa, de catre reprezentantii lor legali, minim suma de 1200 lei.
Sumele din cont vor putea fi retrase de titular, la majorat, cu cateva exceptii legate de situatii extraordinare ( cum ar fi boala grava a minorului, decesul minorului etc).
Veniturile obtinute sub forma de dobanzi sau prime de stat nu vor fi impozitate.
O.U.G. nr. 104/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1029/04.12.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

V. Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice
Potrivit Ordinului ANAF nr. 2936/2018, contribuabilii persoane fizice vor achita intr-un cont unic, prevazut in anexa actului normativ, urmatoarele obligatii fiscale :
– impozitul pe venit aferent declaratiei unice, reglementat de art. 1201 si art. 123 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– contributiile de asigurari sociale aferente declaratiei unice, reglementate de art. 151 alin (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
– contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice, reglementate de art. 174 alin. (20) si art. 182 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Platile in contul unic se vor efectua incepand cu impozitele si contributiile aferente veniturilor obtinute in anul 2018.
Ordinul A.N.A.F. nr. 2936/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1006/28.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

VI. Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabilii persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2936/2018, mai sus mentionat, contribuabilii persoane fizice vor achita intr-un cont unic impozitele si contributiile limitativ prevazute de actul normativ, incepand cu veniturile estimate / realizate dupa data de 01.01.2018.

Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2937/2018, aceste obligatii fiscale de plata se vor distribui de catre organul fiscal central, potrivit metodologiei prevazute in anexa acestui act normativ.
Ordinului A.N.A.F. nr. 2937/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1005/27.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

VII. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3626/2018 privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile amortizate

Prin Ordinul M.F.P. nr. 3626/2018 s-a procedat la actualizarea nomenclatorului codurilor de produse accizabile, ce se regaseste in anexa acestui act normativ. La emiterea acestui ordin, au fost avute in vedere prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului in ceea ce priveste procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

Ordinul M.F.P. nr. 3626/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1011/29.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.