I. M.Ap.N. a emis Ordinul nr. 161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, cu reprezentare la nivel national, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apararii Nationale

Prin respectivul ordin s-a prevazut ca asociatiile si fundatiile de utilitate publica, cu reprezentare la nivel national, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apararii Nationale pot beneficia de prevederile art. 63 alin. 3 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, republicata, potrivit criteriilor stabilite prin ordinul sus mentionat.
Astfel, potrivit art.63 alin.3 din Legea nr. 346/2006, Ministerul Apararii Nationale poate pune la dispozitie sau, dupa caz, poate asigura asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica cu reprezentare la nivel național, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apararii Nationale, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului:
a) fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente si de capital, necesare desfasurarii activitatilor acestora, a celor determinate de relatiile cu organizatiile nationale si internationale de profil, precum si pentru plata cotizatiilor internationale anuale in valuta catre organismele internationale la care asociatiile si fundatiile in cauza sunt afiliate;
b) spatii necesare pentru consfatuiri si activitati de promovare a imaginii, traditiilor si valorilor istorice ale Armatei Romaniei, cu titlu gratuit;
c) suportarea costurilor pentru utilitatile aferente imobilelor proprietate publica puse la dispozitie in conformitate cu art. 41 alin. 1 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
d) mijloace de transport auto in tara.
Tot prin Ordin s-au prevazut care sunt criteriile pe care asociatiile si fundatiile trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ pentru a putea beneficia de aceste prevederi, criteriile prin care asociatiile si fundatiile sunt considerate ca fiind reprezentate la nivel national, au fost definite ce reprezinta activitatile semnificative pe care le desfasoara asociatiile si fundatiile, a fost stabilita procedura privind verificarea indeplinirii conditiilor si criteriilor stabilite prin ordin.
S-a prevazut ca, in situația in care asociatiile si fundatiile nu mai indeplinesc criteriile si conditiile prevazute la art. 2 alin.1 si 2 precum si in situatia in care bunurile nu sunt utilizate conform scopului pentru care au fost solicitate si aprobate, asociatiile si fundatiile vor restitui integral structurii de la care au fost primite bunurile puse la dispozitie, in starea in care au fost predate, intr-un termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii, transmisa de catre structurile responsabile, si nu vor mai beneficia de prevederile art. 63 alin. 3 din Legea nr. 346/2006 republicata.
Ordinul M.Ap.N. nr. 161/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 832 din 28 septembrie 2018, cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.

II. M.F.P. a emis Ordinul nr. 3057/2018 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a efectua controlul, a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Prin acest ordin se imputernicesc persoanele din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara, asa cum este definit de art. 3 alin. 1 din Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, sa efectueze controlul in conformitate cu prevederile art. 65, sa constate contraventiile prevazute la art. 67 si sa aplice sanctiunile prevazute la art. 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobata cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
Ordinul M.F.P. a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I, nr. 831 din 28.09.2018 cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.

III. Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Astfel, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari:
a) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice elaboreaza procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte si a experților tehnici in constructii, care se aproba prin ordin al ministrului in conformitate cu art. 41 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu completarile ulterioare, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) Inspectoratul de Stat in Constructii elaboreaza procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica al responsabililor tehnici cu executia si dirigintilor de santier care se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in conformitate cu art. 41 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, republicata, cu completarile ulterioare, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Procedura va cuprinde, printre altele, si atributiile specifice ale responsabililor tehnici cu executia si dirigintilor de santier, precum si modalitatea de anulare, pe cale administrativa, a autorizatiei de responsabil tehnic cu executia sau diriginte de santier.
H.G. nr. 742/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/27 septembrie 2018 cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.

IV. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a emis Ordinul nr. 424/2018 privind conditiile si procedurile de autorizare a operatorilor economici nationali pentru desfasurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, vizarea anuala a autorizatiei pentru desfasurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, completarea acesteia cu operatiuni, renuntarea la efectuarea de operatiuni si eliberarea de duplicate ale autorizatiei pentru desfasurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

Asa dupa cum stipuleaza si denumirea ordinului, acesta reglementeaza activitatea operatorilor economici care solicita autorizarea desfasurarii de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase. Ordinul sus mentionat mai prevede procedura obtinerii autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, contestatia solicitantului impotriva actului de respingere a cererii de autorizare, situatia suspendarii temporare a activitatii de catre operatorii economici, modalitatea de renuntare de catre operatorii economici autorizati sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase la autorizare pentru una sau mai multe dintre operatiunile pentru care sunt autorizati. Ordinul mai prevede si modalitatea de eliberare a duplicatului in cazul distrugerii, pierderii sau furtului autorizatiei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, autorizatie ce este emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.
Ordinul A.N.P.C. a fost publicat in Monitorul Oficial Partea, I nr. 822/26 septembrie 2018 cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.

V. M.M.J.S. a emis Ordinul nr. 1986/2018 pentru modificarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84 ind. 1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 342/2009

Prin respectivul Ordin s-a modificat art. 4 alin. 1, lit. c, e si f din Procedura in sensul ca, pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 841 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana ori a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi au sediul, in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unu sau 2 ani, calculata potrivit art. 1 alin. (3), pentru care au mentinut raporturile de munca ori de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. 1 din lege si pentru care solicita acordarea ajutorului financiar, urmatoarele documente:
a) adeverinta emisa de angajator pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat care sa ateste mentinerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevazut la art. 841 din lege;
e) situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentand ajutorul financiar solicitat, intocmita pentru fiecare absolvent in parte, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
f) statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale ale absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, ale caror raporturi de munca sau de serviciu sunt mentinute dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum si contributiile sociale datorate si/sau contributia asiguratorie pentru munca datorata de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura acestora.”
Anexele nr. 1 si 3 s-au modificat si s-au inlocuit cu anexele nr. 1 si 2.

Ordinul M.M.J.S. a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 820/25 septembrie 2018 cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.