I. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Actul normativ instituie un măsuri de restructurare a obligaţiilor restante la 31.12.2018, în scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei. Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi acceorii stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum şi pentru amenzi de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Măsurile de restructurare se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice, a unităţilor administrativ – teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, care înregistrează obligaţii principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion de lei, precum şi obligaţii bugetare accesorii.

Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească debitorul, pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, sunt următoarele:

 • să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmit de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/2014;
 • să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • să aibe depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent, ce reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării, comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului;

Măsurile de restructurare obligaţiilor bugetare pe care le pot propune debitorii includ în mod obligatoriu înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare şi sunt următoarele:

  1. 1. înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, constând în plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării;
  1. 2. conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale;
  1. 3. stingerea unor obligaţii principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
  1. 4. anularea unor obligaţii bugetare principale.

Prin planul de măsuri instituit de actul normativ, pot fi anulate până la 50% din totalul obligaţiilor principale. În situaţia în care măsurile de restructurare a debitorului, precum şi măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare au fost realizate, planul de restructuare se consideră finalizat, iar dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile datorate de debitor, amânate la plată, precum şi obligaţiile bugetare principale amânate la plată, se anulează prin decizie, care se comunică debitorului odată cu decizia de finalizare a planului de restructurare.

De asemenea, actul normativ instituie un sistem de anulare a unor obligaţii accesorii, pentru debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii principale administrate de organul fiscal central sub un milion de lei.

Pot beneficia de acest sistem de anulare a obligaţiilor accesorii şi debitorii – persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ – teritoriale sau subdiviziunile administrativ – teritoriale ale Municipiului Bucureşti sau instituţiile publice care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

Ministerul de Finanţe, la propunerea ANAF, urmează să emită procedurile de aplicare a actului normativ, în termen de 15 zile, pentru capitolul privitor la restructurarea obligaţiilor bugetare, şi în termen de 30 de zile, pentru capitolul referitor la anularea obligaţiilor fiscale accesorii.

Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 648/05.08.2019.

 

II. Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. 2 al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

Se modifică dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, în sensul că nu vor mai putea fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr 31/1990.

Legea nr. 162/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 644/02.08.2019, cu intrare în vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!