I. Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date

Legea nr. 363/2018 instituie principiul potrivit caruia:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul realizarii activitatilor de prevenire, descoperire, cercetare, urmarire penala si combatere a infractiunilor, de executare a pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si de mentinere si de asigurare a ordinii publice, de cate autoritatile competente, se poate realiza numai in limitele competentelor stabilite prin lege;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru realizarea activitatilor de mentinere si asigurare a ordinii si sigurantei publice se poate realiza numai daca acestea sunt prevazute de lege si sunt necesare, pentru prevenirea unui pericol cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea infractiunilor.

Actul normativ cuprinde:

 • definitiile termenilor si expresiilor utilizate;
 • datele ce pot fi prelucrate;
 • aspectele ce trebuie sa fie stabilite de actele normative ce legifereaza prelucrarile datelor cu caracter personal, in scopul realizarii activitatilor instituite de lege;
 • masurile si criteriile pe care operatorii trebuie sa le aibe in vedere la evidentierea si structurarea datelor prelucrate, inclusiv evaluarile periodice pe care acestia trebuie sa le realizeze in scopul asigurarii calitatii datelor cu caracter personal, prin raportare la scopul in care au fost colectate si prelucrate;
 • informarea asupra conditiilor prelucrarii, atunci cand datele cu caracter personal sunt transferate altor destinatari, inclusiv sin alte state membre ale Uniunii Europene;
 • limitele in care pot fi prelucrate si garantiile acordate persoanei vizate, atunci cand datele cu caracter personal dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa au convingerile filozofice, afilierea sindicala, prelucrarea datelor genetice, privind viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice, precum si interzicerea crearii de profiluri care au drept rezultat discriminarea persoanelor fizice pe baza respectivelor criterii;
 • masurile organizatorile, tehnice si de procedura pe care operatorii trebuie sa le instituie pentru a funiza persoanelor vizate informatiile necesare privind prelucrarile operate, precum si pentru a asigura transmiterea unui raspuns privind prelucrarile desfasurate ori notificarea unui incident de securitate;
 • drepturile persoanelor vizate de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele lor au fost ori nu prelucrate, termenele in care operatorilor le revine obligatia sa raspunda si continutul raspunsurilor;
 • drepturile persoanelor vizate de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte ce le privesc, ori completarea acestora, precum si obligatia operatorilor de a sterge datele prelucrate in mod neconform;
 • obligatia persoanei imputernicite de operator de a tine o evidenta a tuturor categoriilor de activitati de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, cu detalierea informatiilor pe care trebuie sa le cuprinda respectiva evidenta;
 • obligatia operatorilor si a persoanelor imputernicite de a colabora cu autoritatea de supraveghere si de a implementa toate masurile dispuse de aceasta;
 • obligatia operatorilor de a notifica autoritatii de supraveghere orice incalcare constatata privind securitatea datelor, cuprinsul notificarii si documentatia atasata;
 • sarcinile responsabilului cu protectia datelor, numit de operator;
 • conditiile in care poate avea loc un transfer de date cu caracter personal catre un stat tert sau catre o organizatie internationala;
 • relatiile de colaborare a autoritatii de supraveghere cu celelalte autoritati din state membre ale Uniunii Europene;
 • responsabilitatile autoritatii de supraveghere in domeniul monitorizarii si controlului legalitatii prelucrarilor de date cu caracter personal ce intra sub incidenta prezentei legi;
 • regimul contraventional al sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor actului normativ.

Legea nr. 363/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 13/07.01.2019 si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.

II. Ordinul ANAF nr. 3200/2018 privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui ANAF nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont accize”

Ordinul nr. 3200/2018 aproba noile formulare ce vor fi utilizate pentru:

 • „Declaratie privind impozitul pe profit” (formularul 101);
 • „Decontul accize” (formularul 120).

De asemenea, au fost aprobate instructiunile de completare a celor doua formulare si modalitatile de transmitere, prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Ordinul ANAF nr. 3200/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 18/08.01.2019 si se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2018.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!