1. Parlamentul Romaniei a adopat Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

Legea nr. 81/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 296/02.04.2018 şi intră în vigoare la data de 05.04.2018.

Actul normativ reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă, în domeniile în care este posibilă desfăşurarea activităţii în asemenea regim.

Telemunca este definită ca fiind forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă, odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou – angajat sau prin act adiţional la contactul individual de muncă existent. Foarte important este faptul că refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

Menţionăm faptul că dispoziţiile referitoare la activitatea de telemuncă se completează cu cele ale Codului muncii, iar orice abatere de la regulile instituite de actul normativ se sancţionează cu amenzi destul de mari, printre care enumerăm următoarele:

 1. nerespectarea obligaţiei de a prevedea, în mod expres în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional, prestarea activităţii în regim de telemuncă se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare persoană;
 2. nerespectarea obligaţiei angajatorului de a recunoaşte munca suplimentară efectuată de salariat, la cererea acestuia, se sancţionează cu amendă de 5.000 lei;
 3. nerespectarea obligaţiei angajatorului de a insera clauzele specifice în contractul de muncă se sancţionează cu amendă de 5.000 lei. Aceste clauze se referă la:

(i) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;

(ii) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă convenite de părţi;

(iii) programul în care angajatorul are dreptul să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

(iv) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de salariat;

(v) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

(vi) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează înactivitatea sa, după caz;

(vii) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;

(viii) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii săi în mod regulat;

(ix) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă;

 1. nerespectarea obligaţiei angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentelor de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, se sancţionează cu amendă de 2.000 lei;
 2. nerespectarea obligaţiei angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, se sancţionează cu amendă de 2.000 lei;
 3. nerespectarea obligaţiei angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de mucnă a activităţii de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, se sancţionează cu amendă de 2.000 lei.
 4. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă, iar sanctiunile aplicate pot fi atacate cu plângere, conform OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

 1. Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare, instituind dreptul microintreprinderilor de a opta pentru impozitul pe profit

OUG 25/2018 aduce modificări fiscale foarte importante asupra impozitării microîntreprinderilor, asupra finanțării activităților fără scop patrimonial dar și simplificări ale restituirii taxei de primă înmatriculare.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

 1. Dreptul de optiune al microintreprinderilor pentru impozitul pe profit

Microîntreprinderile care au capitalul social subscris de cel puţin 45.000 lei şi au minim 2 salariaţi pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite aceste condiţii. Opţiunea este definitivă si se pastrează atâta timp cât cele două condiţii sunt menţinute. Dacă se reduce capitalul social sau scade numărul salariaţilor, societatea revine la plata impozitului pe venitul microîntreprinderii cu anul fiscal imediat urmator.

 1. Sponsorizarile efectuate de microîntreprinderi

Daca o microîntreprindere efectuează sponsorizări, conform dispoziţiilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizările, aceste sponsorizări diminuează cu până la 20% impozitul pe venitul microintreprinderii, datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat sponsorizările.

Dacă sponsorizarea este mai mare de 20% din impozitul pe venit, aceasta sumă se deduce din impozitul pe venitul microîntreprinderii într-o perioadă de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuându-se la fiecare termen de plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii.

Contribuabilii ce realizează venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi independente, supuse stopajului la sursa, au dreptul să acorde un procent de 2% din impozitul pe venit către susţinerea unei entităţi non – profit sau unităţi de cult ce sunt acreditati cu un serviciu social licentiat.

 1. Clarificari privind impozitarea drepturilor de proprietate intelectuală

Actul normativ reiterează obligaţia persoanelor care realizează venituri din drepturile de proprietate intelectuala au obligaţia de a depune declaraţia 205 privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, până la data de 31 ianuarie al anului urmator. De asemenea, sunt aduse cateva clarificari referitoare la modul de calcul al respectivelor venituri.

 1. TVA

Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare nu intră în sfera TVA dacă rezultatele dezvoltării nu se transferă unei alte persoane.

 1. Accize

Transportorii de mărfuri cu mijloace de transport mai mari de 7,5 tone sau transportatorii de persoane cu mijloace de transport de categoria M2 si M3 beneficiaza de o acciza redusa pentru motorina, diminuata cu 183,62 lei/1000 litri. Facilitatea fiscală se realizeaza prin procedura de restituire a accizei.

Impozitarea veniturilor din activitati agricole

Persoanele fizice care depun Formularul 221 privind impozitarea veniturilor din activitati agricole in baza transelor de venit au obligatia sa depună pana la 15 iulie Declaratia unica – Formula 212, in baza careia se va realiza impozitarea.

 1. Clarificari referitoare la debitorul la bugetul de stat cu risc fiscal mic

Este considerat cu risc fiscal mic debitorul ce nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, respectiv administratorii sau asociatii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal, nu se afla in inactivitate temporara, nu au obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni si nu au inregistrat pierderi din exploatare in ultimul exercitiu financiar. In cazul societatilor, aceasta regula se aplica firmelor infiintate cu minim 12 luni anterior.

 1. Procedura restituirii taxei de primă înmatriculare

Se simplifică procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare, in sensul ca aceasta se face doar in baza unei cereri depuse de persoana care are dreptul la restituire.

III. ANAF a emis Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalitaţile de depunere şi gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate persoanelor fizice”

Reamintim faptul că termenul de depunere al acestei declaraţii este 15 martie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior, cu excepţia anului 2018, cand aceste declaratii pot fi depuse pana la data de 15 iulie 2018, avandu-se in vedere faptul ca modelul declaratiei a fost emis mai tarziu.

 1. ANAF a aprobat Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

Legea nr. 29/2018 se refera la tranzacţiile de vânzare de imobile efectuate de persoanele fizice până la data de 1 iulie 2017 si pentru care s-a platit impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice. În situaţia în care aceste tranzacţii au fost ulterior reîncadrate fiscal în inspecţia fiscală (fiind considerate venituri din activităţi independente) se vor anula din oficiu toate diferenţele de obligaţii fiscale suplimentare stabilite de organele fiscale (inspectie) cu această ocazie. Totodată, în viitor, organele fiscale, pentru tranzacţiile menţionate, nu vor mai avea dreptul de a le reîncadra din punct de vedere fiscal.

Actul normativ se mai referă şi la persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) şi întreprinderile familiale (IF) care au realizat venituri din activităţi agricole pana la data de 31 decembrie 2016. În situaţia în care pentru acestea au fost stabilite de organele fiscale diferenţe de TVA datorită plafonului de scutire de 220.000 lei, acestea se vor anula şi, nici in viitor, organele fiscale nu vor mai putea stabili diferenţe de TVA pentru persoanele fizice respective.