Industria financiară are un rol major în economia unui stat, iar activitatea de creditare este un motor important al funcționarii sănătoase a mediului privat. Dinamica accentuată de la acest nivel a dus la apariția unor sisteme publice și private de raportare și gestionare a informațiilor de credit sub forma unor registre centrale, care oferă o oarecare stabilitate la nivel microprudențial, dar și macroprudențial, prin informațiile pe care le gestionează. 

Fiecare sistem de centralizare conține un set de informații care permit instituției de credit sau altor persoane interesate, sa culeagă datele utile în schițarea unei imagini cât mai clare privind riscurile și acordarea unei finanțări.

În analiza de față am sintetizat cele mai importante informații privind principalele sisteme de verificare și centralizare a informațiilor privind comportamentul financiar al persoanelor fizice și juridice : Centrala Riscului de Credit, Centrala Incidentelor de plați si Biroul de Credit. 

I. Centrala Riscului de Credit (CRC)

Sa începem prin a defini Centrala Riscului de Credit. Reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și centralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituție de credit, instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul special, instituție de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare sau instituție emitentă de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare) din România fată de acei debitori care au beneficiat de credite și/sau angajamente al căror nivel cumulat depășește suma limită de raportare (20.000 lei), precum și a informațiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Temei legal – Legea Nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și Regulamentul BNR Nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la BNR a Centralei Riscului de Credit.

Pe scurt, CRC este o bază de date care conține informații referitoare la datele de identificare ale debitorilor, la creditele acordate acestora și la angajamentele asumate în numele lor, în lei sau în valută, de către fiecare persoană declarantă, precum și la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Baza de date a CRC este organizată în patru fișiere:

 • Fișierul central al creditelor (FCC)conține informații de risc de credit raportate de persoanele declarante și este actualizat lunar;
 • Fișierul creditelor restante (FCR)conține informații de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii șapte ani și este alimentat lunar de Fișierul central al creditelor;
 • Fișierul grupuri (FG)conține informații despre grupurile de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor și este alimentat lunar de Fișierul central al creditelor;
 • Fișierul fraudelor cu carduri (FFC)conține informații despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de persoanele declarante și este actualizat on-line.

La CRC raportează următoarele persoane declarante:

 • instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare și instituțiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare – persoane juridice române;
 • sucursalele din România ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special – persoane juridice străine.

Raportarea la CRC se face în format electronic, lunar, prin Rețeaua de Comunicații Interbancare, între 01 – 17 ale fiecărei luni când se transmit informațiile aferente lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la data de 17 la ora 17,00; fiecare persoană declarantă are obligația să efectueze prima raportare cel târziu în penultima zi a perioadei de raportare. În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 17.00.        

Fraudele cu carduri se raportează atunci când se încalcă prevederile contractuale de către posesorii de card de debit și/sau de credit și suma  corespunzătoare nu mai este înregistrată la restanțe în evidențele persoanelor declarante. Menționăm că, această informație este raportată la CRC de către persoanele declarante în momentul constatării acesteia.

Raportările efectuate de persoanele declarante conțin următoarele informații:

 • datele de identificare ale debitorilor (persoane fizice și juridice rezidente și nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare (pentru debitorii rezidenți) sau codul țării urmat de informația solicitată de către persoana declarantă la deschiderea contului curent (pentru debitorii nerezidenți), județul de domiciliu, țara, activitatea, forma de proprietate, sectorul instituțional, sucursală a unei persoane juridice;
 • creditele acordate debitorilor și angajamentele asumate in numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă pentru debitorii a cărui datorie individuală fată de instituția respectivă este mai mare sau egală cu 20.000 lei;
 • informații referitoare la componența grupului de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un grup de clienți aflați în legătură/un singur debitor, grup evidențiat de fiecare persoană declarantă;
 • fraudele cu carduri produse de posesori.

Difuzarea informațiilor de CRC către persoanele declarante se face în două moduri:

 • Rapoarte lunare care cuprind informații privind toți debitorii pe care persoana declarantă i-a raportat în luna respectivă. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar conține toate informațiile disponibile la CRC referitoare la creditele şi angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fără a se preciza identitatea instituției creditoare (situația riscului global);
 • Ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în cazul cărora persoanele declarante pot solicita două tipuri de informații: situația riscului global și situația creditelor restante (pe o perioadă de șapte ani).

!!! Trebuie precizat că pentru debitorii raportați de persoanele declarante, informațiile sunt furnizate necondiționat, în timp ce, pentru clienții – debitori potențiali, accesul persoanelor declarante este condiționat de obținerea prealabilă a acordului clienților respectivi.

IMPORTANT

 • Informațiile de risc de credit și informațiile despre fraudele cu carduri sunt menținute în FCR și FFC pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii; Achitarea integrală a creditului nu presupune ștergerea din baza de date a informațiilor deja raportate pe numele debitorului;
 • Orice persoană raportată poate contesta corectitudinea informațiilor înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, prin intermediul persoanei declarante care i-a remis aceste informaț CRC nu poate rectifica sau șterge informația de risc de credit înregistrată în baza de date, aceste informații pot fi modificate numaide către persoanele care le-au înscris eronat;
 • Persoanele fizice pot obține informații de la CRC numai dacă le solicită în nume propriu. Cererea însoțită de o copie xerox lizibilă după buletin/carte de identitate/pașaport trebuie remisă prin poștă către Banca Națională a României- Direcția Statistică;
 • Difuzarea de către CRC a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC iar persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o sau despre care a primit informații de la CRC informațiile de risc de credit și cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă.

 

 

INFORMATII UTILE

Regulamentul nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, Art. 10 punctul 3 „Formularul de raportare a riscurilor individuale” (F3 A)

SECTIUNEA 1

Rubrica 13 – „Serviciul datoriei” , se completează astfel:

 • cu litera A – în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;
 • cu litera B – în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;
 • cu litera C – în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;
 • cu litera D – în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;
 • cu litera E – în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;
 • cu litera F – în situația în care ratele sunt plătite cu  întârziere între 181 zile – 1 an inclusiv;
 • cu litera G – în situația în care ratele sunt plătite cu  întârziere între 1 an – 5 ani inclusiv;
 • cu litera H – în situația în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.

 

II. Centrala Incidentelor de Plăti (CIP)

Reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și centralizarea informațiilor specifice incidentelor de plăti produse de titularii de cont cu cecuri, cambii și bilete la ordin. Transmiterea informației la CIP se face pe cale electronică, prin utilizarea Rețelei de Comunicații Interbancare, ca și temei avem Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.

Baza de date a CIP este organizată în două fișiere:

 1. Fișierul național de incidente de plăti(FNIP) care are trei componente:

                    Fișierul național de cecuri (FNC),

                    Fișierul național de cambii (FNCb),

                    Fișierul național de bilete la ordin (FNBO) și

 1. Fișierul național al persoanelor cu risc(FNPR) care este alimentat automat din FNIP    colectează informațiile privind incidentele de plăti majore (instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise fără autorizarea trasului, cecuri emise cu dată falsă, cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicție bancară) înregistrate pe numele unei persoane fizice/juridice, rezidente sau nerezidente.

Persoanele declarante la CIP sunt:

 • instituțiile de credit – persoane juridice române, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unitățile lor teritoriale;
 • sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, pentru toate informațiile privind incidentele de plăți produse de către proprii titulari de cont.

* Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să transmită la și să recepționeze de la CIP informații privind incidentele de plăți.

* În cazul în care instituția de credit trasă, a trasului acceptant sau a subscriitorului a decis refuzul la plată al cecului, cambiei ori biletului la ordin, persoana declarantă are obligația ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP refuzurile la plată pentru cecuri, cambii și bilete la ordin.

Utilizatorii informațiilor existente în baza de date a CIP sunt:

 1. Banca Națională a României;
 2. Instituțiile de credit, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri                                      titularilor de cont;
 3. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Administrației și Internelor cu unitățile lor teritoriale, instanțele judecătorești, alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control;
 4. Persoanele fizice și alte persoane juridice, rezidente sau nerezidente, prin intermediul instituțiilor de credit, în condițiile legii.

Suspendarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP

 • Suspendarea interdicției bancare înregistrată în baza de date a CIP se face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune suspendarea interdicției;
 • Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora;

*  Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantăcel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a hotărârii judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora;

* CIP nu poate anula, suspenda/relua sau modifica înregistrările privind incidentele de plăți transmise de către persoanele declarante;

*  Informațiile privind incidentele de plăți sunt menținute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii;

*  Instituțiile de credit care au declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de plăți către CIP, și/sau nu le-au notificat către client, se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 2.000 lei pentru fiecare caz;

*  Instituțiile de credit care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflați în interdicție bancară vor fi sancționate cu amendă de 2.500 lei.

 

III. BIROUL DE CREDIT S.A.

 

Înființat la sfârșitul anului 2003 și înregistrat la Registrul Comerțului în data de 16 februarie 2004, Biroul de Credit este o societate pe acțiuni care are ca acționari 20 de bănci.

Biroul de Credit este o societate de drept privat care administrează o bază de date organizată în sistem centralizat, care conține date referitoare la activitatea de creditare desfășurata de instituțiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii. Baza de date a Biroului de Credit poate fi consultată de către instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, societățile de asigurări și cele de recuperare creanțe care au încheiat un Contract cu Biroul de Credit ( Participanți );

Perioada de stocare – Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioada de 6 luni.

Poate Biroul de Credit nu poate să modifice datele despre o persoană înregistrată  în baza sa de date. Conform contractului cu Participanții, numai aceștia au dreptul de a modifica, în situații pe care le consideră justificate, datele pe care le-au transmis Biroului de Credit;

Datele înregistrate la Biroul de Credit se pot șterge atunci când:

 1. Expira perioada de stocare a datelor. Ștergerea se face in mod automat de către Sistemul Biroului de Credit;
 2. Datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale. In acest caz, ștergerea datelor se va face, la cererea întemeiata a persoanei vizate, de către Participantul care le-a înregistrat;

Categoriile de date prelucrate de către Biroul de Credit sunt următoarele:

 • Date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal/CUI sau CIF in cazul persoanelor fizice autorizate și a persoanelor fizice care desfășoară profesii liberale adresa de domiciliu/reședința și de corespondență, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod de țară și număr pașaport, cod poștal;
 • Date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;
 • Date referitoare la produsele de tip credit acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătita, rata lunara, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;
 • Date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit: restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit;
 • Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
 • Date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;
 • Numărul de interogări: indica numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanț

Modalitatea prelucrării datelor în Sistemul Biroului de Credit

 • Prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit se realizează în baza unui Contract de Participare încheiat între Biroul de Credit și fiecare Participant;
 • Prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit se realizează prin mijloace electronice automate, prin operațiunile de colectare, înregistrare, organizare, stocare, consultare, dezvăluire prin transmitere, combinare, restricționare și ștergere;
 • Raportul de Credit este principalul produs al Biroului de Credit, rezultatul prelucrării de către Sistemul Informatic al Biroului de Credit a informațiilor primite de la Participanți despre o persoană vizata. Acesta este utilizat de Participanți pentru a cunoaște comportamentul la plata creditelor contractate de persoanele vizate în ultimii 4 ani, care este gradul de îndatorare al acestora și dacă este angajat sau obține venituri din activități independente (ex. PFA). Aceste informații sunt necesare pentru a evalua capacitatea de rambursare a persoanei vizate si pentru a identifica daca exista sau nu riscul ca acea persoana sa întârzie la plata ratelor;

FICO® Score de la Biroul de Credit:

 1. este furnizat Participanților ca parte a Raportului de Credit;
 2. este un număr format din 3 cifre, rezultat în urma procesului statistic care prelucrează informațiile referitoare la creditele înregistrate în Sistemul Biroului de Credit despre o persoana vizată;
 3. este un produs utilizat de către Participanți pentru a analiza în mod obiectiv și rapid probabilitatea ca persoana vizată să-și îndeplinească la timp obligațiile contractuale.

 

 

Simion Doni

Avestis International SRL

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!