I. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 209/2018 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania

OUG nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intrepinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1029/27.12.2017 si a avut in vedere sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), sector ce reprezinta un contributor de importanta strategica la cresterea economica si la crearea de locuri de munca. In cadrul acstui act normativ s-a aratat ca, in Romania, 99,7% din companii sunt intreprinderi mici si mijlocii, care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut si angajeaza 60% din forta de munca, motiv pentru care este necesar sa beneficieze, din partea statului, de politici publice care vizeaza, printre altele, cresterea accesului la finantare.

In acest context, Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA („Programul”), are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit.

Programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant , pentru una dintre urmatoarele categorii de credit:

 1. Un singur credit in cuantum de maxim 1.250.000 lei pentru proiectele de dezvoltare/ infiintare centre de agrement. Valoarea finantata trebuie sa reprezinte maxim 80% din valoarea proiectului propus, exlusiv dobanzi, comisioane si speze bancare aferente creditului;
 2. Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul/mai multe linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea garantata este de maxim 50 % din valoarea creditului, iar plafoanele creditelor sunt urmatoarele:
  • Valoarea cumulata a finantarilor garantate de stat, unui beneficiar nu poate depasi 10.000.000 lei;
  • Valoarea maxima a fiecarei finantari nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru;
  • Valoarea maxima a fiecarei finantari nu poate depasi 10.000.000 lei pentru creditele de investitii.

Plafonul anual al garantiilor de stat care pot fi emise se stabileste prin hotarare de Guvern, iar regulile de gestionare a plafoanelor si garantiilor anuale se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a respectivei ordonante de urgenta.

Beneficiari ai programului pot fi: societati, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, cooperatii, microintreprinderi debutanti in afaceri, care indeplinesc conditiile de incadrare in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, reglementate de Legea nr. 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. De asemenea, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • nu se afla in dificultate, astfel definita de pct. 20 si 24 din Comunicarea Comisiei – Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate 2014/C 249/01 (ex. in cazul societatilor, daca nu au pierdut mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de 1/4 din capitalul social in ultimele 12 luni; nu se afla in procedura de insolventa, de executare silita, de inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat, etc);
 • nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile de tip leasing, in ultimele 6 luni, cu exceptia celor incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de credit („CRC”);
 • prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, impreuna cu garantia de stat si ipoteca egala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate, acopera 100% din valoarea finantata;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
 • nu inregistreaza obligatii restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • nu actioneaza in urmatoarele domenii de activitate: (i) intermedieri financiare si asigurari, (ii) tranzactii imobiliare, (iii) activitati de jocuri de noroc si pariuri, (iv) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope; (v) activitati de inchiriere si leasing; (v) activitati de investigare si protectie.

Durata maxima a finantarilor este de 120 de luni, in cazul creditelor pentru investitii, si de 24 luni in cazul creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maxim 24 luni, iar perioada de rambursare pentru creditele pentru investitii poate fi prelungita, de catre institutiile de credit, cu respectarea normelor si procedurilor interne proprii, cu incadrarea in durata maxima a finantarii.

OUG nr. 110/2017 a fost aprobata, cu usoare modificari, prin Legea nr. 209/2018, modificarile vizand aspecte legate de valoarea finantarii acordate, definirea unor termeni si expresii utilizate in actul normativ, precum si legate de durata maxima a finantarilor, incluse in prezentarea de mai sus.

Legea nr. 209/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 659/30.07.2018, cu intrare in vigoare de la 01.08.2018.

II. Curtea Constitutionala a pronuntat Decizia nr. 382/2018 referitoare la admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990

Curtea Constitutionala a fost investita cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/199, invocata in cadrul mai multor litigii, aflate pe rolul Tribunalului Constanta. Autorii exceptiei au aratat ca dispozitiile art. 114 alin. 3 limiteaza accesul la justitie, deoarece nu permit persoanelor interesate sa conteste deciziile/ hotararile consiliului de administratie privitoare la majorarea capitalului social al societatilor pe actiuni, in situatiile in care aceasta atributie este delegata consiliului de catre adunarea generala. De asemenea, s-a invocat faptul ca hotararile adunarii generale a actionarilor privind majorarea capitalului social pot fi atacate direct cu actiune in anulare, insa cele emise de consiliul de administratie, in acelasi scop, nu pot forma obiectul unei actiuni in justitie, incalcandu-se principiul egalitatii de tratament juridic.

In analizarea exceptiei, Curtea Constitutionala a aratat ca textul legal criticat nu stabileste limitari sau conditionari ale dreptului de acces liber la justitie, aspecte compatibile, de principiu, cu exigentele intrinseci ale acestuia, ci refuza beneficiul acestui drept fundamental persoanelor ale caror drepturi au fost afectate prin decizii ale consiliului de administratie/directorat de majorare a capitalului social, astfel incat lipsa controlului judecatoresc in materia analizata constituie o incalcare a accesului la justitie.

Fata de aceste aspecte, exceptia a fost admisa, cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala statuand ca solutia legislativa cuprinsa la art. 114 alin. (3) este neconstitutionala numai in ceea ce priveste limitarea contestarii in justitie, pe calea actiunii in anulare reglementate de art. 132 din acelasi act normativ, a deciziilor consiliului de administratie, respectiv a directoratului, luate in exercitarea atributiei delegate de majorare a capitalului social a societatilor pe actiuni.

Decizia Curtii Constitutionale nr. 382/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 668/01.08.2018, fiind definitiva si general obligatorie.

III. ANAF a emis Ordinul nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit, in cuantum mai mare decat cel legal datorat

Procedura se aplica atunci cand platitorul de venit a retinut la sursa un impozit mai mare decat cel legal datorat, restituirea operand la cererea contribuabilului, ce trebuie depusa la ANAF in termenul general de prescriptie al creantelor fiscale, de 5 ani, reglementat art. 219 din Codul de procedura fiscala. Una dintre conditiile de adminisibilitate ale cererii este ca platitorul de venit sa existe si nu se afle in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014.

Ordinul ANAF nr. 1760/2018 cuprinde, totodata, modelul si continutul urmatoarelor formulare:
– „Cererea de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat”;
– „Decizia de stabilire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat”.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 667/31.07.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

IV. Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr. 2629/2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat in baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie si a Ghidului de plata elaborat in baza H.G. nr. 807/2014

H.G. nr. 807/2014 instituie o schema de ajutor de stat cu impact major in economie, avand ca obiect dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii in mai multe sectoare, din care enumeram: agricultura, industria extractiva, industria prelucratoare, constructii, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat. Stimularea investitiilor se realizeaza cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si art. 108 din tratat.

Bugetul maxim al schemei este de 4.070 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 925 milioane de euro, numarul estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat este de 300, iar acorduri de finantare se pot incheia pana la data de 31.12.2010.

Ghidul solicitantului si ghidul de plata, elaborate in baza si in aplicarea H.G. nr. 807/2014 constituie anexe ale Ordinului M.F. nr. 2629/2018 si au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 666 bis/ 31.07.2018.

V. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice
Actul normativ instituie o serie de reguli privind reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare in grupa I de munca si in conditii speciale. Reducerea varstei standard de pensionare se calculeaza in functie de anii impliniti de stagiu realizat in grupa I de munca si conditii speciale, de la 1 an reducere a varstei pentru 2 ani de munca realizata in conditiile mai sus mentionate, pana la 12 reducere pentru 24 ani de munca efectuata in grupa I de munca, respectiv conditii speciale.

Printre persoanele care realizeaza stagii de cotizare in grupa 1 de munca, respectiv conditii speciale, enumeram:

 1. personalul navigant pe avioanele clasice de transport public;
 2. insotitorii de bord din aviatie;
 3. parasutistii profesionisti;
 4. instructorii de zbor;
 5. cei care au lucrat in subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii si de centrale electrice subterane, la exploatari din cariere prin tuneluri si galerii;
 6. cei care au facut lucrari subterane de constructii, intretinere si reparatii de tuneluri, de cai ferate, drumuri, dar si la galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m;
 7. mecanicii de la metrou;
 8. cei care au lucrat pe platforme marine;
 9. cei care au lucrat in exploatari forestiere;
 10. balerinele/balerinii si artistii acrobati.

Pentru aceste categorii de persoane, s-a stabilit ca stadiul complet de cotizare este de 25 de ani in conditii speciale, dar varsta minima de pensionare pentru aceste persoane este de 50 de ani (femei) si 52 ani (barbati). Din oficiu, stagiul complet de cotizare de 25 ani se va aplica si persoanelor care s-au pensionat deja intre 1 ianuarie 2011 si 2 august 2018.
Legea nr. 221/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661/30.07.2018 si intra in vigoare incepand cu data de 02.08.2018.

VI. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

Legea nr. 196/2018 reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la:

 • infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel putin 3 unitati de proprietate imobiliara;
 • administrarea, intretinerea si folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au in structura lor locuinte ori spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta si care se afla in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar avand o proprietate individuala si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna;
 • infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de chiriasi din condominii.

Printre cele mai importante modificari, enumeram posibilitatea infiintarii si organizarii nu numai a asociatiilor de proprietari, ci si a asociatilor de chiriasi, in cadrul imobilelor de tipul celor mai sus mentionate. Asemenea asociatii vor putea reprezenta interesele chiriasilor, atat in relatia cu proprietarii condominiului, cat si in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice. La randul lor, proprietarii (persoane fizice ori juridice) ce detin condominiul destinat in intregime inchirierii vor putea incredinta asociatiei de chiriasi administrarea partilor comune din condominiu.

Asociatiile de chiriasi vor putea efectua numai activitatile mentionate punctual in contractul de dare in administrare, incheiat cu proprietarii/asociatiile de proprietari. De asemenea, in concordanta cu dispozitiile Codului civil, asociatiile de chiriasi nu vor putea efectua modificari constructive, nu vor putea schimba destinatia proprietatii comune din condominiu, nu vor putea instraina sau inchiria bunurile sau spatiile comune, toate aceste acte putandu-se realiza numai in baza acordului scris al proprietarului/proprietarilor.

O alta modificare deosebit de importanta a cadrului legislativ actual in materia asociatiilor de proprietari o reprezinta obligatia administratorilor unor asemenea asociatii de a detine un certificat de calificare profesionala pentru a indeplini aceasta ocupatie. In baza certificatului de calificare profesionala, primarul localitatii in care este situat condomeniul va putea atesta, apoi, intrunirea conditiilor legale de catre persoana respectiva pentru a indeplini ocupatia de administrator. Termenul pana la care administratorii actuali vor putea obtine calificarea/atestarea necesara a fost stabilit la data de 28.09.2019.

Legea nr. 196/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 660/30.07.2018 si va intra in vigoare la data de 28.09.2018. Odata cu intrarea in vigoare a acestui nou act normativ, se abroga:

 • Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.