I. Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

Actul normativ a avut în vedere necesitatea unor măsuri de implementare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, derulate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

Astfel, s-a stabilit că în perioada de programare 2014-2010 sunt eligibile, din fonduri europene structurale şi de investiţii, cheltuielile aferente proiectelor nefinalizate finanţate de la bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugete locale, din  împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau bănci de dezvoltare/cooperare internaţională. în cazul respectivelor proiecte, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor respectivelor proiecte se fac venit, la poziţie distinctă, în bugetul în care a fost asigurată sursa de finanţare a cheltuielilor, conform regulilor de implementare ale programelor operaţionale.

De asemenea, actul normativ modifică parţial dispoziţiile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2010, aprobată prin Legea nr. 105/2016, oferind câteva detalii referitoare la beneficiarii ce au primit prefinanţarea proiectelor mai sus menţionate şi modul de derulare/decontare a cheltuielilor. 

II. Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 29/2018 pentru completarea O.U.G. N. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014- 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 

Actul normativ a avut în vedere armonizarea legislaţiei interne cu Regulamentele Uniunii Europene privind  Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.

Astfel, a fost completată O.U.G. nr. 49/2015 cu un nou articol, art. 2 lit. x) ce defineşte situaţia divergentă ca fiind « situația în care existăo decizie a Comisiei Europene de aprobare a Programului de Dezvoltare Ruralăcare nu mai poate fi modificatăși, ca urmare a verificărilor pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor, DG AGRI din cadrul Comisiei Europene are o opinie contrară fațăde prevederile programului aprobat prin decizie și fațăde opinia autorităților române competente. »

De asemenea, s-a specificat că sumele alocate de la bugetul de stat, pentru asigurarea finanţăr componentei reprezentând fonduri externe nerambursabile vor fi menţinute până la soluţionarea situaţiei divergente.

III. Au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,prin Legea nr. 86/2018

Începând cu data de 13.04.2018 au intrat în vigoare dispoziţiile Legii nr. 86/2018, privind modificarea Legii nr. 52/2011.

Actul normativ instituie clarificări referitoare la intermedierea ofertelor de muncă zilieră. Astfel, intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră, în vederea stabiliri de raporturi de muncă între beneficiar şi zilieri, se realizează pe teritoriul României de agenţiile de intermediere acreditate de agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

Agenţiile de intermediere nu au dreptul să le ceară zilierilor nici o taxă în schimbul serviciilor efectuate în vederea recrutării lor, de către beneficiar.

De asemenea, se completează lista activităţilor (domeniilor CAEN) în care se poate presta muncă necalificată în scop ocazional de către zilieri, cu următoarele activităţi:

  • hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510;
  • restaurante – clasa 5610;
  • alte activităţi de alimentaţie – clasa 5629;
  • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.

Utilizarea de zilieri în alte activităţi decât cele limitativ reglementate se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, conform art. 14 alin. 1 lit e din Legea 14 alin. 1 lit. e.

IV. Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Normele de aplicare ale Codului fiscal

Actul normativ stabileşte metodologia de aplicare unitară a noilor prevederi, în vederea clarificării acestora, precum şi pentru asigurarea unei abordări corecte a legislaţiei fiscale, reducerea costurilor de confirmare a contribuabililor şi administrarea coerentă a sistemului de impozite şi taxe.

Modificările Codului fiscal cuprind prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite şi taxe locale.

Comentariile şi nelămuririle pot fi postate pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice.