I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto

Necesitatea adoptarii OUG nr. 49/2019 a intervenit, ca urmare a modificarilor aduse Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, prin OUG nr. 21/2019, pentru a reglementa situatia, existenta in piata, a solutiilor inovative de intermediere a transportului de persoane in regim de taxi, generate de progresul tehnologic al societatii informationale.

De asemenea, s-a avut in vedere jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, potrivit careia activitatile de transport de tip urban desfasurate prin intermediul platformelor digitale sunt asimilate serviciilor de transport si nu serviciilor de comert online, iar statele membre sunt obligate la adoptarea unor solutii legislative care sa asigure reglementarea tuturor operatiunilor de transport de tip urban pentru care se utilizeaza platforme digitale. Obiectivul urmarit a fost acela de a asigura un mediu concurential echilibrat si de a stabili un regim nediscriminatoriu a modurilor de transport utilizate pentru transportul persoanelor in mediul urban, prin reglementarea transportului alternativ de persoane, intermediat de platforme digitale.

OUG nr. 49/2019 defineste activitatea de transport alternativ cu autoturism si conducator auto, intermediata printr-o platforma digitala („transport alternativ”) ca fiind deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, in baza unui contract alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport alternativ detinator al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale.

Transportul alternativ poate fi efectuat numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale („M.C.S.I.”), valabil pe intreg teritoriul Romaniei.

Actul normativ stabileste in detaliu:
1. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca, pentru avizare, platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ;
2. Termenele in care M.C.S.I. emite avizul tehnic pentru platforma digitala;
3. Perioada de valabilitate a avizului tehnic;
4. Taxa anuala perceputa de M.C.S.I. pentru eliberarea avizului tehnic;
5. Conditiile, motivele si procedura de retragere a avizului tehnic, de catre M.C.S.I.;
6. Detalii privind conditiile si procedura de urmat, in vederea autorizarii, aplicabila operatorilor de transport alternativ, din care enumeram, cu titlu exemplificativ, urmatoarele:
In vederea autorizarii, operatorii vor depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) documente din care sa rezulte: (i) ca detin certificat de competenta profesionala (pentru managerul alternativ – in cazul persoanei juridice) sau certificat de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane in regim de inchiriere, pentru titularul persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale sau a intreprinderii familiale; (ii) ca managerul de transport alternativ si conducatorul auto nu au fost condamnati pentru infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice, infractiuni privind consumul de droguri, infractiuni contra vietii, integritatii corporale sau sanatatii, etc.; (iii) avizul medical si psihologic al managerului de transport alternativ, in cazul persoanelor juridice, respectiv al titularului persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale sau a intreprinderii familiale.
7. Documentatia in baza careia se elibereaza, operatorului, autorizatia de transport alternativ pentru fiecare autoturism detinut in proprietate, inchiriere, comodat, contract de leasing si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ;
8. Termenul de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ (pentru fiecare autoturism utilizat) si tariful perceput de A.R.R. pentru eliberarea sa;
9. Procedura de modificare a datelor inscrise in autorizatia pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ;
10. Situatiile ce conduc la retragerea autorizatiei de transport alternativ;
11. Modalitatile concrete de efectuare a transportului alternativ;
12. Obligatiile fiscale aferente veniturilor obtinute in urma efectuarii acestui tip de transport;
13. Descrierea ecusonului, ce se va elibera de A.R.R., pe care trebuie sa il afiseze, pe parcursul efectuarii curselor de transport, autoturismele inregistrae pe platforma digitala;
14. Conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca un conducator auto pentru a efectua acest tip de transport;
15. Documentele pe care conducatorul auto trebuie sa le detina, la bord, pe parcursul efectuarii curselor, documente pe care sa le poata prezenta organului de control rutier;
16. Obligatiile operatorului platformei digitale, ale operatorului de transport alternativ si ale conducatorilor auto;
17. Autoritatile abilitate sa efectueze controlul respectarii prevederilor acestui act normativ: (i) M.C.S.I., (ii) Inspectoratul de Stat pentru Controlul de Transport Rutier – I.S.C.T.R.; (iii) Agentia Nationala de Administrare Fiscal; (iv) Politia Romana, prin intermediul agentilor si ofiterilor de politie desemnati ca politisti rutieri; (v) inspectoratele teritoriale de munca;
18. Regimul sanctionator aferent nerespectarii dispozitiilor actului normativ.

Dispozitii privind punerea in aplicare a acestui act normativ:
– In termen de 35 de zile de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 49/2019, M.C.S.I. va aproba si publica normele si procedurile privind obtinerea avizului tehnic pentru platformele digitale prin care se intermediaza transportul alternativ, precum si procedura de retragere a avizului tehnic pentru platforma digitala;
– Dreptul persoanelor fizice si juridice care deruleaza, in prezent, operatiuni de transport alternativ, de a beneficia de o perioada de tranzitie, pana la data de 1 noiembrie 2019;
– Termenul de valabilitate a primelor avize tehnice pentru platformele digitale, a autorizatilor pentru transportul alternativ si a copiei conforme a autorizatiei pentru transport alternativ nu va putea depasi data de 30 septembrie 2022.

OUG nr. 49/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 737/01.07.2019 si a intrat in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea sa.

II. Ordonanta de urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transporturilor de persoane

Potrivit notei de fundamentare, O.U.G. nr. 51/2019 a fost adoptata pentru a reglementa transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean, ca fiind o activitate prestata in regim comercial. S-a aratat ca, odata cu data de 31.12.2018, a intrarii in vigoare a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii seviciilor de transport public local nr. 92/2007, transportul rutier judetean de persoane este considerat un seviciu public de transport, spre deosebire de perioada anterioara, cand prezenta caracteristicile unui transport desfasurat in regim comercial. Aceasta situatie juridica contravine, insa unei realitati faptice, impunandu-se adoptarea unor masuri urgente menite sa defineasca transportul rutier contra cost de persoane, prin servicii regulate, la nivel judetean, ca fiind o activitate prestata in regim comercial.

Totodata, s-a specificat faptul ca, prin ne-adoptarea unui asemenea act normativ, exista riscul ca Romania sa fie pasibila de consecintele negative ale nerespectarii Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului.

Prin intermediul O.U.G. nr. 51/2019 sunt modificate si completate prevederile Legii nr. 92/2007, ale Legii nr. 328/2018 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011

A. Principalele modificari aduse Legii serviciilor publice de persoane in unitati administrativ – teritoriale nr. 92/2007 vizeaza urmatoarele aspecte:
– Se defineste scopul acestui act normativ, ca fiind acela de a reglementa cadrul juridic si institutional unitar al serviciilor publice de transport in comune, orase, municipii si asociatii de dezvoltare intercomunitara. In acest sens, se vor infiinta si vor functiona servicii specializate de transport la nivelul administratiei publice locale, judetene si ale municipiului Bucuresti .
– Va intra sub incidenta dispozitiilor O.G. nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean;
– Este atribuita in competenta Ministerului Transporturilor competenta de organizare a serviciului public de transport locale de persoane, pe caile navigabile interioare;
– Sunt reglementate aspecte legate de principiile si conditiile in care se pot realiza activitatile de transport rutier de persoane.

B. Modificarile aduse Legii nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 privesc urmatoarele chestiuni:
– Reglementarea cadrului contractual in baza caruia se efectueaza serviciile regulate speciale de transport calatori, pe raza administrativ – teritoriala a unei localitati sau a unei unitati administrativ teritoriale: Asemenea servicii se vor realiza in baza unui contract de transport intre operator si persoana juridica care este beneficiar al transportului sau care a angajat transportul;
– Atribuirea in competenta unitatilor administrativ – teritoriale a atributiunilor de stabilire: (i) a locurilor de imbarcare/debarcare situate pe domeniul public sau pe domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale; (ii) a conditiilor de acces la respectivele locuri, pentru operatori.

C. Modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere privesc urmatoarele aspecte:
– Dispozitia de reglementare, prin legi speciale, a transportului public local de persoane efectuat in interiorul unei localitati, precum si a transportului public de persoane efectuat in aria teritoriala de competenta a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara;
– Stabilirea, in favoarea consiliilor judetene, a atributiunilor de reglementare a transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate;
– Detalierea atributiilor consiliilor judetene in domeniul transportului rutier judetean de persoane.

Actul normativ cuprinde, de asemenea, masuri de aplicare a dispozitiilor sale:
– In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 51/1997, Ministrul Transporturilor si Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vor aproba, prin ordin comun, normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transportului rutier contracost de persoane, prin servicii regulate, la nivel judetean;
– Se modifica dispozitiile art. 57 alin (1) din H.G. nr. 69/2012, atribuindu-se imputernicitilor presedintilor consiliilor judetene pentru transportul judetean competenta de a aplica unele sanctiuni instituite de respectivul act normativ;
– In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 51/2019, Presedintii Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si Agentiei Nationale pentru Achizitiile Publice vor proceda la emiterea unui ordin comun pentru modificarea documentelor standard si a contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane;
– Sunt detaliate chestiuni tranzitorii privitoare la obligatiile financiare si la activitatea reglementata a prestatorilor de transport public judetean si a prestatorilor de servicii de transport rutier de persoane;
– Ca urmare a intrarii in vigoare a OUG nr. 51/1997 vor fi republicate urmatoarele acte normative, dandu-se textelor o noua numerotare: Legea nr. 92/2007, O.G. nr. 27/2011, H.G. nr. 69/2012.

O.U.G. nr. 51/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 535/28.06.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!