1. Ordinul M.E.N. nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

M.E.N. a aprobat, prin Ordinul nr. 4831/2018, Codul-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar. Astfel, Codul este aplicabil personalului didactic din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabil cu instruirea si educatia, care, in conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) – (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplineste functia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de indrumare si de control si personal didactic asociat in cadrul unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, in inspectoratele scolare si unitatile conexe ale acestora, denumit personal didactic, si care are obligatia, datoria morala si profesionala de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile codului.
Prin Codul-cadru de etica a fost instituit un ansamblu de valori, principii si norme de conduita menite sa contribuie la coeziunea institutionala si a grupurilor de persoane implicate in activitatea educationala, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare si competiție după reguli corecte. De asemenea, prin Cod au fost prevazute valorile, principiile si normele de conduita in conformitate cu care personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea in relatiile cu beneficiarii directi ai educatiei, in relatia cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei, in relatia cu ceilati colegi din cadrul personalului didactic. Sunt prevazute activitatile specifice scolare si extrascolare ce sunt interzise sa fie desfasurate de catre de catre personalul didactic precum si normele de conduita manageriala pe care personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar trebuie sa le respecte.
S-a prevazut ca dispozitiile Codului sa fie completate cu dispozitiile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Ordinul nr. 4831/30.08.2018 pentru aprobarea Codul-cadru de etica al personalului didactic din invatmantul preuniversitar a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 04.10.2018 cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial, iar Codul-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar a fost publicat in aceelasi monitor oficial.

2. Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2018 pentru completarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016.

Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Norma nr. 15/2018 pentru completarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016. Astfel, au fost completate reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor in sensul ca au fost introduse noi conturi privitoare la contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, noi conturi privitoare la contributia asiguratorie pentru munca precum si operatiunile aferente care se inregistreaza pentru aceste noi conturi.
Norma nr. 15/2018 pentru completarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 04.10.2018 cu intrare in vigoare de la data publicarii.

3. Ordinul M.Ap.N. nr. 169/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.111/2011.

M.Ap.N. a emis Ordinul nr. 169/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.111/2011.
Prin Ordinul emis au fost aduse reglementari privind stabilirea raspunderii materiale in sarcina persoanelor obligate la restituirea cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii. Acestea se efectuează prin grija comandantilor/sefilor structurilor militare in care aceste persoane sunt incadrate la data incetarii raporturilor de serviciu, utilizand cuantumul cheltuielilor publicat in Buletinul Informativ al Armatei, potrivit prevederilor art. 2, actualizat la data incetarii raporturilor de serviciu cu indicele total al preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
Ordinul nr. 169/169/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de catre cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.111/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 03.10.2018 cu intrare in vigoare de la data publicarii.

4. Hotararea Guvernului nr. 772/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca.

Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 772/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca. Prin actul normativ adoptat au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, au fost prevazute modalitatile prin care se plateste dreptul banesc reprezentand prima de activare, au fost prevazute ca sumele lunare cuvenite conform art. 80, 85, 934 si 936 din lege se acorda de Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume. Au fost modificate anexele nr. 28 si nr. 29 la conventie.
Totodata, prin acelasi act normativ au fost modificate procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, ce au fost aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
S-a prevazut ca, completarea veniturilor somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si care se incadrează in muncă, potrivit legii, sa constea in acordarea unei prime de activare, in cuantum de 1.000 lei, ce nu este neimpozabila. S-a mai prevazut ca dreptul reprezentand prima de activare sa se plateasca in două transe, conform art. 732 alin. (11) din lege, precum si conform art. 438 alin. (1) din Norme.
Prin acelasio act normativ a fost modificat articolul 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare in sensul ca suma cuvenita conform art. 16 alin. (2) din lege se acorda de Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume.
De asemenea, a fost modificat art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invațamant superior, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 473/2014, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 19 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca suma cuvenita conform art. 28 alin. (1) din lege se plateste de Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru șomaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume.
Hotararea Guvernului nr. 772/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 03.10.2018 cu intrare in vigoare de la data publicarii.

5. O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative.

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolvenței si a altor acte normative. Prin O.U.G. nr.88/2018 au fost aduse o serie de modificari Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolventa, O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala.

I. Principalele modificari aduse Legii nr.85/2014 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • a fost redefinita insolventa societatilor de asigurare/reasigurare
 • au fost aduse modificari privind supravegherea ce este exercitata de catre administratorul judiciar, in conditiile in care nu a fost ridicat dreptul de administrare al debitorului
 • au fost aduse modificari analizei testului creditorului privat in sensul ca raportul de evaluare ce este intocmit nu mai trebuie sa fie intocmit de catre un evaluator autorizat membru ANEVAR desemnat de creditorul bugetar, fiind suficient ca raportul sa fie intocmit de catre un evaluator sau de catre un alt specialist (nu se mai mentioneaza ca evaluatorul sa fie desemnat de creditorul bugetar)
 • a fost completat art. 72 din lege privind valoarea-prag prin faptul ca, daca cererea de deschidere a procedurii insolventei este introdusa de catre debitor, cuantumul creantei bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din total declarat al creantelor debitorului
 • au fost introduse doua noi definitii in cadrul art. 5 din lege, respectiv ce reprezinta fondul de comert si ce reprezinta activitate de interes public
 • s-a prevazut ca nu poate fi desemnat ca administrator special o persoana fizica sau juridica care are si calitatea de creditor
 • au fost prevazute noi obligatii privind descrierea modului in care administratorul judiciar si-a indeplinit atributiile, prin depunerea lunara a raportului precum si noile informatii pe care trebuie sa le includa raportul de activitate
 • s-a prevazut ca nu vor putea fi desemnate ca persoane de specialitate de catre administratorul judiciar in vederea indeplinirii atributiilor sale acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese sau care sunt persoane afilitate cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori.
 • in situatia in care cererea de deschidere a procedurii insolventei este formulata de catre debitor, daca acesta nu depune, odata cu cererea sau, cel mai tarziu, pana la termenul de judecata stabilit de catre judecatorul sindic, si dovada notificarii organului fiscal competent, pe langa restul documentelor prevazute de Legea insolventei, va atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii.
 • administratorul judiciar are obligatia de a analiza intr-un termen de 10 zile de la data depunerii cererea de plata formulata pe parcursul perioadei de observatie si de reorganizare (anterior nu se prevedea niciun termen prin care administratorul judiciar sa se pronunte cu privire la cererea de plata) privind determinarea existentei si/sau cuantumul unor creante asupra debitorului nascute dupa data deschiderii procedurii.
 • in mod corelativ cu modificarea adusa alin. 3 al art. 75, a fost completat si textul alin. 4 al art. 75 conform caruia titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 10 zile de la depunerea cererii de plata sau recunoscuta de judecătorul-sindic potrivit alin. (3), in cazul in care cuantumul creantei depaseste valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment al debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data luarii măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronuntarii asupra cererii de plata ori a hotararii instantei de judecata.
 • in ceea ce priveste cererea de admitere a creantelor, s-a redefinit ca fiind creante anterioare si creantele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere intocmita ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioara a debitorului (vechea reglementare definea ca fiind creante anterioare si creantele bugetare constatate printr-un raport de inspectie fiscalaintocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioara a debitorului).
 • creanțele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat si a carui executare silita nu a fost suspendata prin hotarare judecatorească definitiva vor fi admise la masa credala si inscrise sub conditie rezolutorie pana la finalizarea contestatiei de catre instanta de contencios administrativ.
 • au fost aduse modificari si completari privind aspectul ca planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. Astfel, s-a prevazut ca planul de reorganizare, cu consimtamantului creditorului bugetar exprimat prin vot, poate prevedea doar conversia creantelor bugetare ale statului in actiuni, daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de Legea insolventei.
 • a fost diminuat pragul de la 50% la 30% din valoarea creantelor inscrise la masa credala prin care un creditor poate introduce actiune in antrenarea raspunderii patrimoniale. Totodata, s-a mai prevazut ca, in situatia in care s-a pronuntat o hotarare de respingere a formularii unei astfel de actiuni, orice creditor interesat care detine mai mult de 30% din valoarea creantelor inscrise la masa credala poate exercita cale de atac in situatia in care calea de atac nu este exercitata direct de catre presedintele comitetului creditorilor sau nu exista constituit un comitet.
 • s-a prevazut ca termenul de la care incepe sa curga prescriptia formularii actiunii in atragere a raspunderii sa fie de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a contribuit la aparitia starii de insolventa, insa nu mai tarziu de data publicarii in BPI a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.
 • deschiderea procedurii falimentului societatii de asigurare/reasigurare se pronuntata de judecatorul sindic daca societatea de asigurare/reasigurare se afla in stare de insolventa.
 • s-a prevazut ca onorariul lichidatorului judiciar, in situatia in care acesta a fost avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Fiscala si a fost confirmat de catre adunarea creditorilor, sa nu poate depasi onorariul cuprins in oferta supusa avizarii Autoritatii de Supraveghere Fiscala.
 • s-a mai prevazut ca din comitetul creditorilor sa faca parte in mod obligatoriu Fondul de garantare.
 • a fost abrogata atributia suplimentara a lichidatorului judiciar de a verifica creantele Fondului de garantare precum si a oricaror alte sume cuvenite acestuia, cu respectarea drepturilor, a privilegiilor si/sau a garantiilor sale legale.
 • au fost aduse modificari atributiilor suplimentare ale lichidatorului judiciar.
 • s-au prevazut noi situatii in care poate fi inlocuit lichidatorul judiciar.
 • a fost completata dispozitia legala conform careia operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al autoritatii competente si pana la data denuntarii politelor de asigurare.
 • s-a prevazut ca la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, politele de asigurare incheiate de societatea de asigurare/reasigurare inceteaza de drept in termen de 90 de zile. In aceleasi conditii, se vor denunta si contractele de reasigurare. In acest sens, lichidatorul judiciar notifica demersul privind denuntarea politelor de asigurare, precum si posibilitatea creditorilor de asigurari de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se va publica in BPI, in două ziare de circulatie nationala, precum si pe site-ul societatii de asigurare/reasigurare in faliment.
 • au fost abrogate dispozitiile privind oferta de cumpararea de active si asumarea de pasive, dispozitiile privind alte modalitati de lichidare a bunurilor si drepturilor din patrimoniul societatii debitoare.

II. Au fost aduse modificari O.G. nr. 89/2000 publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
Astfel, modificarile privesc faptul ca o cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 din actul normativ se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, ca fond special la dispoziția Ministerului Justitiei, pentru organizarea si funcționarea AEGRM, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti.
Totodata, s-a mai prevazut ca in cazul categoriile de cheltuieli cu bunuri si servicii si categoriile de cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti care se vor finanta sa se stabileasca prin ordin al ministrului justitiei.
III. Au fost aduse modificari O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modificarea a constat in ceea ce priveste cheltuielile cu bunuri si servicii si cheltuielile de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti precum si faptul ca aceste categorii de cheltuieli cu bunuri si servicii se vor finanta din sumele ce se stabilesc prin ordin al ministrului justiotiei.
IV. Au fost aduse modificari O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal- bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modificarea a constat in faptul ca a fost introdus lit. i) in cadrul alin. 3 al art. 13 ce face exceptie de la prevederile alin. 1 si 2 din actul normativ, prin faptul ca sunt exceptate si achizitiile din veniturile obtinute potrivit art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
V. Au fost aduse modificari O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
Astfel, interdictia potrivit careia practicianul in insolventa nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor si al creditorului acestuia nu se aplica in cazul in care creanta care determina starea de incompatibilitate are caracter nelitigios, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar este indeplinită de o SPRL, respectiv de o filiala a acesteia sau doua filiale diferite sau in cazul procedurilor de insolventa a grupului de societati.
In termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a ordonantei de urgenta, practicianul in insolventa care se regaseste in situatia de incompatibilitate mai sus mentionata este obligat sa opteze pentru exercitarea mandatului de administrator judiciar/lichidator judiciar fie in procedura de insolventa a debitorului, fie a creditorului, notificand in acest sens judecătorul-sindic.
S-a mai prevazut ca, in cazul in care, la implinirea termenului de 90 de zile practicianul in insolventa nu si-a indeplinit obligatia de a opta, acesta va ramane administrator judiciar/lichidator judiciar al debitorului. Orice acte semnate in procedura de insolventa a creditorului dupa implinirea acestui termen sunt lovite de nulitate absoluta.
VI. Au fost aduse modificari Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările si completarile ulterioare
Principalele modificari prevad urmatoarele aspecte:

 • in cazul contribuabililor/platitorilor la care s-a deschis procedura insolventei, potrivit legii, conversia creantelor bugetare in actiuni poate fi prevazuta prin planul de reorganizare, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.
 • creditorul bugetar poate cesiona creantele bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei daca sunt indeplinite conditiile prevazute de actul normativ.
 • cesionarul creantei bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanta, toate drepturile creditorului bugetar.
 • in situatia in care plata pretului cesiunii se face intr-o perioada mai mare de 30 de zile de la data incheierii contractului de cesiune, se datorează dobanzi potrivit Codului de procedura fiscala.
 • daca cesionarul nu plateste creditorului bugetar, la termenele prevazute in contract, pretul cesiunii, contractul de cesiune reprezinta titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanta acestuia este o creanta bugetara ce poate fi recuperata potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
  O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 02.10.2018, cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.

6. Guvernul Romaniei a adoptat Hotararea nr. 769/2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor.

Prin respectivul act normativ a fost redefinita sintagma “politist invalid”, s-a prevazut ca despagubirile pentru riscuri se acorda indiferent de momentul la care politistul si-a exercitat atributiile de serviciu, respectiv in timpul ori in afara programului de lucru. De asemenea, s-a prevazut ca despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 3 alin. 1 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1083/2008 trebuie sa acopere toate cheltuielile legate de cazurile enumerate in actul normativ (cum ar fi: asistenta medicala profilactica, curativa si recuperatorie efectuata in unitati sanitare publice din tara, cazare si masa pe perioada spitalizarii, medicamente, materiale sanitare etc.). S-a mai prevazut ca, in situatia producerii unuia dintre riscurile prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b)-d) din Hotararea Guvernului nr. 1083/2008, politistului invalid trebuie sa i se asigure anumite despagubiri. S-a prevazut ca pot beneficia de drepturile prevazute la art. 4 alin. (5) lit. d) si alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.083/2008 si politistii invalizi, respectiv politistii raniti care au fost clasati inapti pentru serviciul politienesc si care au fost incadrati intr-un grad de invaliditate de catre comisiile de expertiza medico-militare, ca urmare a ranirii, anterior intrarii in vigoare a Hotarii Guvernului.
Hotararea nr. 769/2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 02.10.2018, cu intrare in vigoare imediata de la data publicarii in Monitorul Oficial.