I. Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 435/2018 pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Titlul nr. VIII din Codul fiscal reglementează accizele şi alte taxe speciale, iar H.G. nr. 435/2018 instituie noile machete ale timbrelor şi banderolelor ce se vor utiliza pentru marcarea ţigaretelor şi a produselor de tutun, a produselor intermediare şi a alcoolului etilic, începând cu data de 22.06.2018, a publicării respectivului act normativ în Monitorul Oficial al României.

 

II. Curtea Constituţională a pronunţat Decizia nr. 306/2018 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. 5 teza a doua din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului

Curtea Constituţională a fost sesizată de reclamanta Nina Horobeţ, în cadrul unei acţiuni de contencios administrativ privind anularea unui act administrativ – tabel centralizator cu rezultatele obţinute de candidaţii la concursul organizat la data de 12.05.2016, în vederea ocupării posturilor vacante de agent principal în cadrul Serviciului pentru imigrări al judeţului Tulcea. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în dosarul nr. 20475/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal, şi vizează dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului: „Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22)și (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

Autorul excepţiei arată că criteriile de recrutare şi selecţionare a candidaţilor ar trebui să fie reglementate prin lege organică, deoarece poliţistul este funcţionar public cu statut special, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2012, iar în această calitate este subiect al raportului de serviciu care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. Aşadar, aspectele care vizează inclusiv ocuparea funcţiilor de poliţist se referă intrinsec la statutul poliţistului, statut care trebuie reglementat prin lege organică, conform art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, respectiv Legea nr. 360/2002.

Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a textului de lege în speţă, reţinând că prevederile legale criticate generează situația ca un aspect esențial care vizeazănașterea raporturilor de serviciu săfie reglementat printr-un act administrativ. Or, normele privind ocuparea posturilor de execuție trebuie sărespecte anumite cerințe de stabilitate și previzibilitate. Astfel, delegarea atribuției de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determină o stare de incertitudine juridică, acest gen de acte având, de obicei, un grad sporit de schimbări succesive în timp. Așadar, pe fondul lacunei legislative evidențiate mai sus, soluția legislativăprevăzutăde art. 10 alin. (5)teza a doua din Legea nr. 360/2002 contravine normelor de tehnică legislativă, de vreme ce, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza și în executarea legii, trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise, fărăca prin acestea săpoatăfi completatălegea. Faţă de aceste aspecte, Curtea Constituţională a statuat cădispozițiile de lege criticate contravin și prevederilor art. 1 alin. (4)și (5) din Constituție.

Decizia nr. 306/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 516/22.06.2018, fiind definitivă şi general – obligatorie.

 

III. ANAF a emis Ordinul nr. 1263/2018 pentru modificarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO- Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/ de scutire/ exceptare de accize aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2901/2016

Ordinul se adresează operatorilor economici care efectuează achiziţii şi livrări de produse accizabile şi care utilizează aplicaţiile EMCS-RO Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi EMCS-RP Stocuri pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, potrivit regulilor stabilite prin Ordinul ANAF nr. 829/2016.

Ordinul nr. 1263/2018 defineşte termenii utilizaţi în documentele ce vor fi completate de agenţii economici mai sus menţionaţi şi instituie o serie de reguli şi de lămuriri de utilizare a aplicaţiei EMCS-RO.

 

IV. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Legea instituie o serie de reguli referitoare la:

  1. Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular;
  2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri folosite ca domiciliu de persoanele prevăzute de art. 1 şi art. 5 din Decretul – lege nr. 118/1990 şi de art. 1 din OG nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinatăte ori constituite în prizonieri);
  3. Modul de calcul al impozitului datorat în cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România, precum şi componentele locale ale acestora;
  4. Scutirile la plata unor impozite şi taxe, instituite în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020. Astfel, vor fi scutite de la plata impozitului, veniturile obţinute/realizate de persoane fizice nerezidente, persoane juridice străine şi orice entităţi nerezidente, ca urmare a pregătirii organizării şi desfăşurării acestui eveniment. Nu se va percepe taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, aferente reclamei şi publicităţii efectuate respectivului eveniment. De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole evenimentele sportive ce au loc în cadrul turneului menţionat.

Legea nr. 145/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 515/22.06.2018, fiind cu intrare în vigoare de la publicare.

 

V. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a adoptat Hotărârea nr. 11/2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al U.N.E.J. nr. 19/2010, precum şi Hotărârea nr. 12/2018 privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea U.N.E.J. nr. 2/2014

Hotărârea nr. 11/2018 vizează următoarele modificări ale Statutului U.N.E.J. şi al profesiei de executor judecătoresc:

– componenţa Congresului Uniunii, ce va fi format din preşedintele şi vicepreşedintele Uniunii, preşedinţii Camerei, membrii Consiliului Uniunii şi câte un delegat pentru fiecare cameră, ales de adunarea generală a acesteia, cu excepţia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 2;

– Atribuţiile Consiliului Uniunii şi modul de constituire al acestuia;

– Aspecte legate de cota de contribuţie a Camerei la Uniune şi modul de constituire a acestei contribuţii.

Hotărârea nr. 12/2018 privind modificarea Statului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, vizează aspecte legate de :

– riscul asigurat şi poliţele de asigurare pe care executorii judecătoreşti sunt obligaţi să le încheie cu Casa de asigurări, precum şi valoarea primelor de asigurare subscrise.

Ambele hotărâri au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 514/22.06.2018, intrând în vigoare de la data publicării.

VI. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Modificările aduse de actul normativ vizează următoarele aspecte:

– Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere, care sunt, în principal, cele reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor”);

– detalii legate de persoana ce poate fi numită în funcţia de Preşedinte sau Vicepreşedinte a Autorităţii de supraveghere – condiţiile ce trebuie să le îndeplinească, perioada de mandat şi modul ori împrejurările în care poate fi revocată o asemenea persoană din funcţie;

– atribuţiile Preşedintelui Autorităţii de supraveghere;

– activitatea de control realizată de Autoritatea de supraveghere, prin personalul său, modul de conducere a investigaţiilor, de sesizare şi de aplicare a sancţiunilor;

– conţinutul proceselor – verbale de stabilire a contravenţiilor, modalităţi şi căi de atac, termene de contestare şi competenţa instanţelor judecătoreşti de soluţionare;

– activitatea de soluţionare a plângerilor, formulate de petenţi, modul de soluţionare a acestora, de către Autoritatea de supraveghere, prin personalul său;

– căi de atac împotriva modului de soluţionare a plângerilor formulate de petenţi, stabilirea competenţei instanţelor de judecată în acest sens;

– căile de atac judiciare pe care Autoritatea de Supraveghere le poate demara, în vederea încetării încălcării drepturilor persoanelor vizate, competenţa instanţei de soluţionare  a litigiilor, soluţii ce pot fi atacate şi căi de atac;

– chestiuni referitoare de organizarea internă a Autorităţii de supraveghere, numărul total de posturi, întocmirea şi aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare;

– aspecte legate de numirea, angajarea, promovarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale personalului Autorităţii de supraveghere.

Legea nr. 129/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 503/19.06.2018 şi a intrat în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării, respectiv la data de 25.06.2018.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!