I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2014 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Principalele modificari aduse de actul normativ privesc urmatoarele aspecte:

 • Se reglementeaza procedura de admitere la Institutul National al Magistraturii, ce se va aplica incepand cu anul 2019: Se pot inscrie la concurs persoanele care au cetatenia romana, domiciliul in Romania, au capacitate deplina de exercitiu, sunt licentiate in drept, nu au antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie, cunosc limba romana si sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei, in urma analizei Comisiei medicale numite prin ordin al ministrului justitiei si ministerului sanatatii. Data si locul consursului de admitere se stabilesc de catre I.N.M., cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, iar datele privind concursul vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a , pe pagina de internet a C.S.M. si pe pagina de internet a I.N.M., precum si un comunicat publicat in trei cotidiene centrale. Rezultatele examenului se afiseaza la sediul INM, CSM, pe paginile de internet ale celor doua institutii si pot fi contestate, in termen de 3 zile de la afisare, contestatiile urmand a fi analizate, in termen de 3 zile, de o comisie special formata in acest sens;
 • Durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani, iar dupa primul an auditorii opteaza in ordinea mediilor si in functie de numarul de posturi pentru functia de procuror sau de judecator. Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se aproba de CSM la propunerea INM;
 • Dupa incheierea cursurilor, auditorii de justitie sustin examenul de absolvire, constand in probe teoretice si practice, iar cei ce au absolvit vor fi numiti in functie de optiunile lor. Auditorii care nu promoveaza examenul se mai pot prezenta o singura data, la urmatoarea sesiune a INM, iar cei care nu se prezinta la a doua sesiune sau nu promoveaza, vor avea obligatia de a restitui bursa si cheltuielile de scolarizare;
 • Judecatorii si procurorii stagiari sunt numiti de catre CSM, pe baza notelor obtinute la sfarsitul fiecarui an de studiu si la examenul de absolvire. Durata stagiului este de 1 an, timp in care judecatorii si procurorii stagiari isi continua stagiul sub indrumarea unui judecator sau a unui procuror desemnat in aces sens, de conducerea instantei;
 • Examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari se organizeaza de catre CSM prin intermediul INM, iar modul de organizare se publica in Monitorul Oficial, pe paginile CSM, INM si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor, cu cel putin 90 de zile anterior sustinerii sale. Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice, prin probe scrise si orale;
 • Rezultatele examenului de capacitate se afiseaza la sediul INM, se publica pe paginile de internet ale INM si CSM si pot fi contesate in termen de 72 de ore de la afisare.
 • Examenul de capacitate este validat de CSM, daca s-a desfasurat cu respectarea legislatiei si a regulamentului, neexistand niciun fel de fraude. Dupa validare, lista posturilor vacante se publica in Monitorul Oficial si se afiseaza la sediul instantelor si parchetelor. Candidatii admisi au dreptul, in ordinea mediilor, sa isi aleaga posturile, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, iar repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul CSM, al instantelor si al parchetelor, se comunica persoanelor interesate si se publica pe pagina de internet a CSM.

Se modifica Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, dupa cum urmeaza:

 • Pot participa la concursul de promovare pe loc, in gradul imediat superior, judecatorii care au avut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile minime de vechime special instituite de actul normativ (intre 7 si 10 ani);
 • Concursul de promovare pe loc consta in sustinerea unei probe scrise, procedura de desfasurare a concursului stabilindu-se prin Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor.
 • Prin regulament, se stabilesc si procedura de desfasurare a concursului, inclusiv comisiile de concurs si constituirea acestora, pentru concursul de promovare efectiva la instantele si parchetele imediat superioare;
 • Concursul pentru numirea in functiile de conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel si parchetelor corespunzatoare consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice si in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si test psihologic. Contestatiile la proba scrisa se trimit la INM in termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor.
 • Se stabilesc conditiile de participare la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie: Se pot inscrie la concurs judecatorii care au indeplinit efectiv functia de judecator la curtea de apel pentru o perioada de cel putin 3 ani, au obtinut calificativul „foarte bine” la ultimele 3 evaluari, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si au o vehime in magistratura de cel putin 18 ani.
 • Se reglementeaza modul de organizare al concursului, de examinare si de notare a punctajului;
 • Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul, adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor din Criminalitate Organizata si Terorism, adjunctii acestuia, precum si procurorii sefi de sectii ai acestor parchete sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul plenului C.S.M., dintre procurorii in functie sau judecatorii care au indeplinit functia de procuror, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii;
 • Se stabilesc conditiile de pensionare ale magistratilor: Astfel, persoanele care indeplinesc conditiile de vechime in functia de judecator, procuror, magistrat – asistent, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, judecator sau procuror financiar sau consilier de conturi se pot pensiona si beneficia, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar daca au o alta ocupatie la varsta pensionarii. Pensia se stabileste in functie de nivelul indemnizatiei de incadrare bruta lunara pe care o are un judecator sau procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantelor, cu cele avute la data eliberarii din functie, sau, dupa caz, cu salariul de baza lunar brut si sporurile avute in ultima luna de activitate anterioara datei pensionarii.

Se modifica Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa cum urmeaza:

 • Colegiile de conducere al I.C.C.J., respectiv cele constituite la nivelul instantelor judecatoresti, nu pot adopta regulamente sau hotarari prin care sa adauge la dispozitiile cuprinse in legi, pe motiv ca acestea ar fi neclare sau incomplete.
 • In cadrul sectiilor pentru investigarea infractiunilor din justitie se incadreaza procurori numiti de plenul C.S.M., in baza unui concurs. Membrii comisiilor de concurs nu devin incompatibili si isi exprima votul in plenul C.S.M., comisiile desfasurandu-si activitatea legal in prezenta a cel putin 3 membri.
 • In atributiile Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sunt incluse si exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele aflate in competenta sectiei, inclusiv in cauzele aflate pe rolul instantelor sau solutionate definitiv anterior operationalizarii acesteia potrivit OUG nr. 90/2018.

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se modifica dupa cum urmeaza:

 • Plenul Consiliului si Sectiile C.S.M. nu vor putea adopta regulamente sau hotarari prin care sa adauge la dispozitiile cuprinse in legi, pe motiv ca acestea ar fi neclare sau incomplete.
 • Printre atributiile Sectiei pentru judecatori din cadrul C.S.M. a fost inclusa si cea privind urmarirea respectarii prevederilor legale si regulamentare in domeniul organizarii si functionarii instantelor si luarea masurilor necesare inlaturarii imediate a vulnerabilitatilor ce pot afecta buna desfasurare a activitatii acestora;
 • Detalii privind cercetarea disciplinara: Obligativitatea citarii judecatorului sau procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara, atat in fata sectiilor CSM cat si a Inspectiei Judiciare. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator sau procuror, poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. Neprezentarea nu impiedica continuarea judecatii. Hotararile sectiilor C.S.M. de solutionare a contestatiilor se redacteaza in maxim 20 de zile de la pronuntare si se comunica, in scris, judecatorului sau procurorului vizat precum si Inspectiei Judiciare. Impotriva hotararilor sectiilor CSM se poate formula recurs in termen de 15 zile de la comunicare de catre judecatorul sau procurorul vizat, precum si de Inspectia Judiciara.

O.U.G. nr. 7/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 137/20.02.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2019 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO)

Potrivit actului normativ, Ministerul Justitiei desemneaza trei candidati in numele Romaniei in vederea numirii, de catre Consiliul Uniunii Europene, in functia de procuror european, in conditiile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.939.

Candidatii in numele Romaniei sunt selectati in urma unui interviu, sustinut in fata unei comisii din care fac parte Ministrul Justitiei, Presedintele CSM si doi specialisti in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala, desemnati de ministrul justitiei. La selectie isi pot depune candidatura procurori sau judecatori cu minim 15 ani vechime, cu grad de parchet de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv cu grad de curte de apel, care dispun de experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc.

Actul normativ reglementeaza procedura de selectie, documentatia ce trebuie prezentata, modul de sustinere si difuzare a interviului, precum si desemnarea canditatilor alesi pentru functia de procuror european delegat.

OUG nr. 8/2019 reglementeaza, de asemenea:

 • Desemnarea de catre Romania a candidatilor la functia de procuror european delegat;
 • Drepturile si statutul procurorului european in numele Romaniei;
 • Drepturile si statutul procurorului european, in interiorul Romaniei;
 • Suportarea, din bugetul Ministerului Public, a cheltuielilor ce revin Romaniei pentru indeplinirea atributiilor procurorilor europeni delegati.

O.U.G. nr. 8/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 137/20.02.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Actul normativ stabileste cuantumul alocatiei de stat pentru copii, la urmatoarele niveluri:
a) 300 lei pentru copiii in varsta de pana la 2 ani sau pana la 3 ani, in cazul copiilor cu handicap;
b) 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, precum si tinerii care au implinit varsta de 18 ani, dar urmeaza cursurile de invatamant liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora;
c) 300 lei in cazul copiilor cu handicap, cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani.

Noile prevederi se vor aplica incepand cu drepturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019.

De asemenea, s-a prevazut ca copiii cu handicap, inclusiv cei cu handicap de tip HIV/SIDA, sa beneficieze de alocatia de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege.

O.U.G. nr. 9/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 143/22.02.2019 cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!