I. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 26/2019 aduce modificări în ceea ce priveşte activitatea zilierilor, precum şi unele beneficii salariatelor care urmează tratamente de fertilizare.

Modificările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter personal desfaşurate de zilieri vizează următoarele aspecte:

 • Sunt incluse, în categoria instituţiilor ce pot utiliza activitatea zilierilor, şi serviciile de gospodărie comunală gestionate direct de consiliile locale, precum şi grădinile botanice din subordinea universităţior. Aceste instituţii vor putea utiliza zilieri pentru activităţile de întreţinere peisagistică, de creştere a materialului săditor, de creştere şi reproducţie a animalelor semidomesticite şi a altor animale;
 • Durata în care un zilier poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar este de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, de activităţi sezoniere din cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, în cazul cărora activitatea nu poate depăşi 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 • Începând cu data de 20.12.2019 se înfiinţează Registrul eletronic de evidenţă a zilierilor, ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor, urmând a fi stabilită prin ordin al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale metodologia de întocmire şi transmitere a acestui registru.
 • Beneficiarii activităţii zilierilor au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare zilier;
 • Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, iar obligaţia de calcul, plată şi declarare a impozitului revine beneficiarului;
 • Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale, către bugetul de stat, conferindu-i-se zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, iar calculul, plata şi declararea contribuţiei îi revine beneficiarului;
 • Zilierul se poate asigura, opţional, la sistemul public de sănătate.
 • Pentru activitatea prestată, remuneraţia brută orară nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Modificările aduse Codului muncii vizează acordarea de zile de concediu de odihnă suplimentar, plătit, salariatelor care urmează o procedură de fertilizare „in vitro”. Acestea vor beneficia de o zi de concediu la data efectuării puncţiei ovariene şi de două zile începând cu data efectuării embriotransferului. Pentru a beneficia de aceste zile de concediu suplimentar, salariatelor vor ataşa cererii înaintate angajatorului scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist.

Prevederile referitoare la Registrul electronic de evidenţă a zilierilor vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale ce va stabili metodologia de ţinere şi transmitere a registrului.

Prevederile referitoare la contribuţia pentru asigurări sociale se vor aplica începând cu veniturile lunii mai 2019, iar cele privind asigurarea opţională la sistemul public de asigurări de sănătate se vor aplica tot începând cu veniturile lunii mai 2019.

O.U.G. nr. 26/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 309/19.04.2019.

II. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ a fost adoptat pentru asigurarea unei protecţii a know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate, care constituie secrete comerciale, prin stabilirea mecanismelor adecvate de asigurare a accesului la o instanţă, de dispunere de către aceasta a măsurilor provizorii şi asiguratorii, de oferire a posibilităţii obţinerii de reparaţii şi sancţionării dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a informaţiilor care constituie secrete comerciale. De asemenea, actul normativ a fost adoptat pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) nr. 2016/943 a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale.

O.U.G. nr. 25/2019 reglementează următoarele aspecte:

 • Defineşte termenii de secret comercial, de deţinător al secretului comercial, de autor al încălcării şi de mărfuri care contravin normelor;
 • Stabileşte condiţiile în care dobândirea, utilizarea şi divulgarea secretelor comerciale are loc în mod legal;
 • Reglementează modalităţile în care va fi considerată ilegală dobândirea unui secret comercial, fără acordul deţinătorului;
 • Stabileşte măsurile, procedurile şi acţiunile reparatorii pe care deţinătorii de secrete comerciale le pot solicita instanţei de judecată competente, pentru a preveni sau împiedica dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretelor comerciale sau pentru a obţine reparaţii în urma unor astfel de fapte;
 • Defineşte principiile dreptului la acţiune;
 • Instituie termenul de prescripţie al dreptului material la acţiunea privind protecţia secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, de 6 ani, care începe să curgă de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dobândirea, utilizarea sau difuzarea ilegală a secretului comercial de către autorul încălcării;
 • Stabileşte măsurile pe care instanţa le poate lua, din oficiu sau la cererea motivată a unei părţi, pentru asigurarea confidenţialităţii secretelor comerciale, pe parcursul derulării procedurilor judiciare;
 • Legiferează măsurile provizorii şi asiguratorii pe care instanţa le poate dispune împotriva presupusului autor al încălcării;
 • Detaliază soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa asupra fondului cauzei, daunele la care poate fi obligat autorul încălcării, sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor provizorii şi asiguratorii dispuse de instanţă, precum şi pentru nerespectarea măsurilor dispuse odată cu judecarea fondului cauzei;
 • Reglementează, în domeniul cooperării internaţionale, modul în care pot fi schimbate informaţii între statele membre, dar şi între state şi Comisie, desemnează corespondenţii internaţionali şi stabileşte măsurile ce pot fi adoptate pentru îmbunătăţirea monitorizării mediului concurenţial;
 • Include modificările aduse Legii nr. 11/1991 şi Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru a armoniza prevederile acestor acte normative cu ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

O.U.G. nr. 25/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 309/19.04.2019, cu intrare în vigoare de la publicare.