I. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr.233/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

Principalele modificari aduse Legii nr.233/2018 vizeaza aspectul ca au fost declarate ca fiind de utilitate publica mai multe lucrari (ex: lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, aductiunilor, inclusiv a statiilor de captare si tratare, a infrastructurii de apa uzata si lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare; lucrari de interes public național de constructie, reabilitare, modernizare si reconversie functionala, pentru constructii administrative necesare functionarii sistemului judiciar; lucrari de interes public local de conservare a spatiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor si/sau de amenajare de noi spatii verzi, in orase si municipii), iar in aplicarea prevederilor acestei legi s-a aratat ca expropriatorul este reprezentat si de Ministerul Sanatatii, de structurile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, de Ministerul Apararii Naționale.

In ceea ce priveste notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in termen de 20 de zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. 1 al art.8 din Lege, proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului, in vederea depunerii documentelor care sa ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despagubiri.

In cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la alin. 1 al art.8 din Lege, in vederea depunerii documentelor care sa ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despagubiri.

Au fost aduse modificari cu privire la procedura expropriatului de a emite decizia de expropriere si a notificarii din partea expropriatorul a organelor de urmarire penal, de executare silita si/sau a creditorului.

Alte modificari se refera si la:

  • procedura restituirii imobilelor de catre expropriat
  • efectuarea transferului dreptului de proprietate prin care expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere in baza unei documentații intocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorial in parte, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
  • intocmirea documentatiilor cadastrale de catre expropriat.
  • posibilitatea adresarii din partea expropriatului, nemulțumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 19 din Lege, catre instanta de judecata competenta in termenul general de prescriptie, termen care curge de la data la care i-a fost comunicata hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii.Acesta nu va putea contesta transferul dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii si transferului dreptului de proprietate.

II. Ordinul nr. 2591/2018 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia

Principalele noutati vizeaza aspectul ca prevederile acestui Ordin sunt aplicabile si acelor au calitatea de parte sau au avut calitatea de parte in cadrul unor proceduri judiciare avand ca obiect acte ori fapte savarsite in legatura cu functiile de demnitate publica, de inalt functionar public, de functionar public ori de personal contractual sau au ocupat o astfel de functie in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia.
Secretariatul Comisiei de Analiza a cererilor monitorizează litigiile in legatura cu care s-au efectuat solicitari de plata, iar la solutionarea definitiva a acestora intocmeste un referat catre conducerea structurii juridice din care face parte, propunand si instiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu privire la finalizarea procedurii litigioase, dupa caz.

Cererea prin care se solicită beneficiul prevederilor art.IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2009 urmeaza sa se depune la registratura unitatii unde isi desfasoara sau si-a desfasurat activitatea solicitantul in perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare si aceasta va fi insotita si de precizarea unei valori estimate/valoarea totala a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare, exprimata in moneda nationala, daca nu rezulta din documentele prezentate, după caz.

Respingerea cererii Cererea prin care se solicita beneficiul prevederilor art.IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 intervine si in situatia in care, daca prin hotarare judecatorească definitiva, s-a retinut incidenta art. 10 alin.1 din Ordin.

A fost abrogat alin.4 al art.8 care prevedea ca nu pot fi considerate cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare acele cheltuieli cu serviciile avocatiale sau de expertiza judiciara care au fost prestate anterior depunerii cererii prin care se solicita beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009.

Titlul executoriu reprezentat de conventiile prevazute in anexele 1 si 2 se inaintează organului fiscal din cadrul ANAF competent conform Legii nr. 207/2015, in termen de 30 de zile de la primirea lor.
Noutatile mai vizeaza si modificarile privind drepturile si obligatiile ordonatorului de credite, drepturile si obligatiile beneficiarului, modalitatea de plata prevazute in Conventiile din Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la Ordin.

III. Hotararea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

Principalele noutati vizeaza faptul ca cerintele minime de securitate si sanatate in munca se aplica in cazul in care agentii chimici periculosi sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca, urmand a fi respectate dispozitiilor privind masurile de protectie impotriva radiatiilor aplicabile agentilor chimici, potrivit prevederilor legislatiei nationale care transpun directivele adoptate in conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice.

Printre atributiile angajatorului, se regasesc si cele referitoare la faptul ca:

  • Angajatorul, in indeplinirea obligatiilor stabilite, trebuie sa determine existenta oricarui agent chimic periculos la locul de munca.
  • Angajatorul este obligat sa ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesele de muncă in care sunt implicați agenți chimici periculosi, in special si prin proceduri de lucru adecvate care includ masuri privind manipularea, depozitarea si transportul, toate in conditii de siguranta, la locul de munca, ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimici.
  • Angajatorul trebuie sa efectueze masurarile necesare ale agentilor chimici care pot prezenta un risc pentru sanatatea lucratorilor la locul de munca, in mod regulat si ori de cate ori se produce vreo schimbare a conditiilor care pot afecta expunerea lucratorilor la agenti chimici, in special cu privire la valorile-limita de expunere profesionala, cu exceptia cazului in care demonstreaza prin alte mijloace de evaluare ca, in conformitate cu art. 20, au fost luate masuri adecvate de prevenire si protectie.
  • Masurile tehnice si/sau organizatorice luate de angajator trebuie sa fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente in categorii, prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive.
  • Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a asigura un control adecvat al instalatiilor, echipamentelor si masinilor sau pentru a pune la dispozitie echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descarcare a presiunii de explozie.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!