Legea nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si modificarea si completarea unor acte normative, va intra in vigoare la data de 23.05.2019

Modificarile aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • Calificarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, existente la nivelul fiecarui judet precum si la nivelul Municipiului Bucuresti ca fiind institutii cu personalitate juridica, aflate in subordinea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara („A.C.P.I.”);
 • Chestiuni legate de modul de numire si de revocare a directorilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliare, precum si completarea atributiunilor acestora;
 • Clarificari fiscale privitoare la taxele si tarifele percepute de A.N.C.P.I si de institutiile subordonate, ca nefiind purtatoare de TVA;
 • Pe parcursul realizarii Progamului national de cadastru si carte funciara, plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii de catre notarii publici a certificatelor de mostenitor, intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, va fi efectuata de A.N.C.P.I., din venituri proprii. Cuantumul acestor onorarii va fi stabilit prin ordin comun al Ministrului Justitiei si al Directorului general al A.N.C.P.I., la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
 • In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica, nu se datoreaza impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare. De asemenea, nu vor fi datorate taxe sau impozite directe sau indirecte catre bugetul de stat sau bugetele locale;
 • Interdictia impusa angajatilor A.N.C.P.I. si institutiilor subordonate sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti juriciari, lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare, cu exceptia personalului desemnat sa execute asemenea lucrari, ca si atributiuni de serviciu;
 • Clarificarea documentatiei in baza careia se va realiza intabularea in cartea funciara a transmisiunii dreptului de proprietate ce opereaza prin efectul fuziunii/ divizarii;
 • Chestiuni legate de notarea in cartea funciara a mentiunilor privitoare la incadrarea unor imobile in categoria de monumente istorice, precum si de radierea respectivelor mentiuni, in baza ordinului de declasare;
 • Obligatia impusa notarilor publici de a solicita, din oficiu, birourilor teritoriale, inscrierea in cartea funciara a actelor prin care se transmite, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar. Termenul in care notarii publici vor solicita inscrierea va fi maxim in urmatoarea zi lucratoare intocmirii actului respectiv. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciara/ a certificatului de sarcini pentru autentificare va fi de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, se va putea utiliza un extras de carte funciara pentru informare eliberat notarului public, altei persoane sau chiar din oficiu, conditionat de ramanerea neschimbate a situatiei juridice;
 • Clarificari legate de reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare intocmite de catre comisiile locale de restituire a proprietatilor funciare in vederea inscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate, emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare;
 • Precizari privitoare la intabularea imobilelor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale;
 • Inchiderea registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni, la data intrarii in vigoare a legii nr. 105/2019, nemaiefectuandu-se ulterior inscrieri in aceste registre.

Legea nr. 105/ 2019 aduce modificari si urmatoarelor acte normative:

 • – Legii nr. 185/2018 pentru aprobarea OUG nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/1996, pe aspecte legate de evaluarea registratorilor – sefi, a inginerilor – sefi si a contabililor – sefi din cadrul A.N.C.P.I. ;
 • – Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, privitoare la acordarea indemnizatiei pentru hrana, personalului din cadrul A.N.C.P.I.;
 • – Legii nr 18/1991, in ceea ce priveste clarificari pentru emiterea titlului de proprietate, la cererea detinatorilor terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti ce nu au fost cooperativizate.

Legea nr. 105/2019 va intra in vigoare la data de 23.05.2019, cu exceptia modificarilor aduse Legii nr. 7/1996, ce vor intra in vigoare la 15 zile. Legea nr. 105/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 392/20.05.2019.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!