I. Modificari legislative:

 

Guvernul Romaniei a adoptat O.U.G. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Actul normativ instituie dreptul unitatilor administrativ – teritoriale de a solicita, in anul 2018, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul general al Trezoreriei Statului, in limita a 500.000 lei, pentru perioaa 2018-2019. De asemenea, actul normativ reglementeaza mecanismul de acordare, conditiile de creditare si de derulare a imprumuturilor acordate autoritatilor administrativ – teritoriale.

Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare, contractate de unitatile administrativ teritoriale, pot fi utilizate pentru finantarea de investitii publice locale in urmatoarele domenii: sanatate, educatie, apa – canalizare; energie termica, electrica, iluminat public, infrastructura de trasport, salubrizare, cultura, sport si tineret si locuinte.

De asemenea, actul normativ prevede faptul ca contributiile de asigurari sociale si impozitul pe venit, aferente drepturilor de natura salariala, inclusiv cele stabilite prin hotarari judecatoresti, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, achitate in luna decembrie 2017, personalului de invatamant preuniversitar de stat, declarate si neachitate pana la 31.12.2017, se achita in anul 2018 de catre unitatile de invatamant preuniversitar din sume alocate din bugetele unitatilor administrativ -teritoriale, din venituri proprii ale acestora si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

II. Propuneri de modificari legislative, aflate in dezbatere

 

Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabilese regimul declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la fisc, raportandu-si veniturile si pentru contributiile sociale

Declaratia unica va trebui depusa in 2018 pana la 15 iulie si apoi incepand cu 2019 pana la 15 martie si inlocuieste urmatoarele declaratii

– declaratia D200- venituri realizate din Romania;

– declaratia D 201 – veniturile realizate din strainatate;

– declaratia 220 – venitul estimat/ norma de venit;

– declaratia D221- norme de venit in agricultura;

– declaratia D600 – venitul care reprezinta baza pentru contributiile de asigurari (CAS);

– declaratia D604 – stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fara venit;

– declaratia D605 – stoparea CASS pentru persoanele fara venit.

Actul normativ propune revizuiea regimului de impozit pe venit si CAS aplicabil anumitor categorii de venituri:

 

Venituri din activitati independente

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului normativ, sfera veniturilor din activitati independente a fost revizuita in sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala şi tratarii acestora in mod distinct in cadrul unei categorii de venituri separate.

Pentru mentinerea facilitatii fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activitati independente, „este necesara precizarea in mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala obtinute de persoanele respective”, arata initiatorii proiectului.

Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activitati independente, este necesara precizarea in mod distinct a urmatoarelor aspecte tehnice:

– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala cota de impozit este de 10%;

– revizuirea definitiei veniturilor obtinute din Romania;

corelarea unor prevederi care cuprindeau alte aspecte referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

In cazul in care in cursul anului curent contribuabilul efectueaza plati integrale ale impozitului pe venitul estimat, aceştia beneficiaza de un sistem de bonificatii acordate in functie de data la care se face plata.

In vederea stabilirii impozitului anual pe veniturile determinate in sistem real, contribuabilii au urmatoarele obligatii:

a) insumarea veniturilor nete anuale, respectiv venituri nete anuale recalculate, dupa caz, determinate pe fiecare sursa, in sistem real

b) determinarea venitului net anual impozabil prin deducerea din suma stabilita potrivit prevederilor lit. a) a contributiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii, corespunzatoare veniturilor nete anuale stabilite in sistem real.

Totodata, contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi determinate in sistem real au obligatia de a depune la organul fiscal competent Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin completarea corespunzatoare a Capitolului, Sectiunii şi Subsectiunii, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili in Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate in anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determina in sistem real, in baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/ ca
ştigul net anual impozabil, se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, „venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se mentioneaza in proiectul normativ.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se retine, la sursa, de catre platitorii veniturilor la momentul platii acestora, impozitul fiind final.
De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real, prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit
şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani, incepand cu anul 2019.
Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real.

 

Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Potrivit proiectului, contribuabilii care obtin venituri din salarii şi asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, retinerea şi plata sumei reprezentand 2% din valoarea totala a impozitului anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza şi functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, de catre angajator/platitor, pana la termenul de plata al impozitului.

Optiunea pentru redirectionarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor poate ramane valabila pentru o perioada de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decat veniturile din arendare (pentru care impunerea este finala), au obligatia sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice şi sa completeze Capitolul, Sectiunea şi Subsectiunea corespunzatoare, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti/de la producerea evenimentului.

 

Contribuabililor care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una şi 5 camere inclusiv, li se aplica urmatoarele reguli:

– au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;

– in cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 15 martie inclusiv, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, aceştia au obligatia completarii şi depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal in curs;

– contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice ;

– efectueaza plata impozitului pe venit, oricand in cursul anului, pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului, impozitul fiind final;
– contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real, prin completarea Declaratiei unice privind impozitul pe venit
şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului;

– in cazul in care contribuabilii incep sa realizeze in cursul anului, dupa data de 15 martie inclusiv, optiunea se exercita pentru anul fiscal in curs, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea şi depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
Pe baza datelor din Declaratia unica privind impozitul pe venit
şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligatia sa determine impozitul aferent venitului net anual estimat in sistem real sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, pentru anul fiscal curent şi sa efectueze plata la bugetul de stat, pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

In cazul in care in cursul anului curent contribuabilul efectueaza plati avand in vedere obligatiile anuale estimate, aceştia beneficiaza de un sistem de bonificatii acordate in functie de data la care se face plata.

 

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor şi determina venitul net anual in sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu exceptia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligatia sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, sa determine venitul net anual recalculat/pierderea anuala, respectiv venitul net anual, dupa caz şi impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectueaza pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.
In cazul in care in cursul anului curent contribuabilul efectueaza plati avand in vedere obligatiile anuale estimate, ace
ştia beneficiaza de un sistem de bonificatii acordate in functie de data la care se face plata.

 

Venituri din investitii

Caştigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice depusa la organul fiscal competent pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Caştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, se determina de contribuabil pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a caştigului, ca diferenta intre caştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni.
Contribuabilul stabile
şte impozitul anual datorat pe baza datelor din declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual stabilit se efectueaza catre bugetul de stat pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.

 

Venituri din activitati agricole, silvicultura şi piscicultura

Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care desfaşoara activitati agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza de norme de venit completeaza, pentru anul in curs, Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului in curs.

Contribuabilii care desfaşoara activitati agricole in cadrul asocierilor fara personalitate juridica şi pentru care venitul se stabileşte pe baza de norme de venit, completeaza Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice cu date privind venitul distribuit din cadrul asocierii, corespunzator cotei de participare in cadrul acesteia, in cadrul termenului de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obtin venituri determinate in sistem real din activitati agricole, silvicultura şi piscicultura au aceleaşi obligatii fiscale referitoare la determinarea venitului net anual recalculat/venitului net anual impozabil, depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, determinarea impozitului estimat şi datorat precum şi plata acestuia, ca şi contribuabilii care obtin venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

In cazul in care in cursul anului curent contribuabilul efectueaza plati avand in vedere obligatiile anuale estimate aceştia beneficiaza de un sistem de bonificatii acordate in functie de data la care se face plata.

 

Venituri din premii şi din jocuri de noroc

In cazul contribuabililor care obtin venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta şi festivaluri de poker se instituie obligatia de calcul, retinere la sursa a impozitului datorat şi plata acestuia la bugetul de stat, in sarcina organizatorilor/platitorilor de venituri din jocuri de noroc. Masura vizeaza aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.
Pentru veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (online), impozitul datorat se determina
şi se retine la sursa de catre organizatori/platitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc in contul bancar sau similar.

 

Venituri din alte surse

Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, precum şi cele obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva, inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoreşti ramase definitive şi irevocabile/hotarari judecatoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza Declaratiei unice privind impozitul pe venit
şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Plata impozitului anual datorat se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului.

 

Venituri obtinute din strainatate

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare, potrivit Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului şi sa efectueze calculul şi plata impozitului datorat, in cadrul aceluiaşi termen, cu luarea in considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, dupa caz.

 

Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea şi retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia avand obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

 

Sistemul de bonificatii la impozitarea veniturilor

Initiatorii proiectului citat propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit, astfel:

a) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul anual platit.

b) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, platit integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul anual platit. In cazul in care conditiile de la pct. a) şi b) sunt indeplinite cumulativ, se aplica ambele bonificatii.

 

Contributia de asigurari sociale (CAS)

Pentru veniturile din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de catre organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem in care calculul contributiei este efectuat de catre persoana fizica prin Declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Contributia de asigurari sociale pentru anul curent se stabileşte prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice de catre persoana fizica, prin aplicarea cotei de contributie de asigurari sociale la venitul ales, cel putin egal cu 12 salarii de baza brute pe tara.

Persoana fizica face evaluarea pentru incadrarea in categoria platitorilor de contributie de asigurari sociale, in functie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat in anul precedent). Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente şi din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datoreaza CAS pentru anul in curs. Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente şi din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizica nu datoreaza CAS pentru anul in curs. In aceasta situatie, poate opta pentru plata CAS, in aceleaşi conditii cu persoanele fizice care realizeaza venituri peste plafonul de 12 salarii de baza brute pe tara.

Contributia de asigurari sociale se stabileşte prin completarea şi depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, aplicandu-se cota de contributie in procent de 25% la venitul ales.

Potrivit proiectului, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, aplica regula generala de stabilire a contributiei de asigurari sociale prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, in situatia in care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activitati este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 lei in anul 2018). In acest caz, platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina, sa plateasca contributia de asigurari sociale şi sa depuna declaratia – Formular 112. Determinarea contributiei se efectueaza prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute lunare pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia.

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursa de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, contribuabilul are obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele şi in conditiile stabilite.

Platile privind contributia de asigurari sociale se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv 15 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza.

 

Definitivarea CAS pentru anul curent in anul urmator

Potrivit proiectului, daca la 15 martie anul urmator:

a) venitul realizat este mai mare decat venitul estimat care la randul sau este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, nu se stabilesc diferente de CAS fata de venitul ales;

b) venitul realizat este mai mic decat plafonul de 22.800 de lei, deşi venitul estimat a fost mai mare decat acesta, CAS platita la venitul ales nu se restituie, suma se valorifica in sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzatoare a stagiului de cotizare;

c) venitul realizat este mai mare sau egal cu plafonul de 22.800 de lei, iar venitul estimat a fost sub acest plafon, contribuabilul datoreaza CAS pentru anul precedent, iar in declaratia unica alege venitul baza de calcul cel putin egal cu salariu minim brut pe tara. Termenul de plata este 15 martie, data depuneri Declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii şi alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem in care calculul contributiei este efectuat de catre persoana fizica prin declaratia unica. Persoana fizica face evaluarea pentru incadrarea in categoria platitorilor contributiei de asigurari sociale de sanatate in functie de venitul estimat pentru anul curent. Daca venitul anual estimat a se realiza din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii şi alte surse, din una sau mai multe surse, este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 de lei pentru anul 2018), persoanele fizice datoreaza CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe tara.

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplica in cazul in care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursa de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia. Daca nivelul cumulat al veniturilor este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, contribuabilul are obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele şi in conditiile stabilite.

Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata şi retinuta se plateşte şi se declara la aceleaşi termene cu cele prevazute pentru impozitul pe venit.
Persoanele fizice pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate daca estimeaza venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 de lei şi/sau daca nu realizeaza venituri.

Persoanele fizice care estimeaza venituri nete anuale cumulate sub plafon datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:

a) daca depun declaratia unica pana la termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata in vigoare la data depunerii acesteia;

b) daca depun declaratia unica dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, in vigoare la data depunerii acesteia.

Persoanele fizice care nu realizeaza venituri datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.

 

Sistemul de bonificatii la contributiile sociale

Initiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a contributiilor sociale obligatorii, astfel:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din contributiile sociale datorate platite integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza contributiile sociale datorate anual, platite.

b) pentru plata cu anticipatie a contributiilor sociale datorate se acorda o bonificatie de 5% din contributiile sociale anuale estimate, platite integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza contributiile sociale datorate anual, platite.

In cazul in care conditiile de la pct.a) şi b) sunt indeplinite cumulativ, se aplica ambele bonificatii.

Bonificatia acordata la plata contributiei de asigurari sociale persoanelor fizice care efectueaza plati reprezentand contributia de asigurari sociale obligatorii datorate, pana la termenul de plata, evidentiata distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit şi contributiile sociale datorate de persoanele fizice, se suporta de la bugetul de stat.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti şi impozitul pe reprezentantele firmelor straine din Romania

Pentru asigurarea unui tratament nediscriminatoriu intre persoane fizice rezidente şi nerezidente, se asigura acelaşi tratament fiscal al veniturilor obtinute din jocuri de noroc practicate in Romania.

Pentru corelare cu Titlul IV „Impozitul pe venit”, termenul de depunere a declaratiei privind calcularea şi retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident este pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.